Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuw Azinghe to Hersens, waarvan alleen de naam en het geslachtswapen bewaard zijn gebleven. In 1499 was Meyo Entens „toparcha in Harssens." Peter Entens stichtte in 1540 een geheel nieuw huis op de oude burchtstede. In 1598 verkochten zijne kinderen „de borch te Hersens" aan Warmolt Hillebrandes en Catarijna van Fritema, in wier geslacht, dat weldra ook den jonkerstitel voerde, het huis meer dan honderd jaren is gebleven. Goffo Ivo Hillebrandes van Harssens tot Harssens en zijne zonen Peter Warmolt en Onno waren de laatste eigenaren en bewoners. In 1732 werd de borg gesloopt. Thans staat ter plaatse eene groote boerderij.

Afbeeldingen van deze borg vindt men uit het begin der i8de eeuw in het h. s. Schoemaker en in den atlas van het Groningsch Museum van de hand van den bekenden teekenaar A. Rademaker.

HAYKEMA.

Bij den westelijken uitgang van het dorp Zeerijp, niet ver van de kerk „hebbende ten noorden de Heerewegh".

Gedurende de geheele I7de eeuw is dit de woonplaats der jonkers Van Borck, wier wapenborden nog de kerk van Zeerijp versieren. In het begin der i8de eeuw is het huis gesloopt, in 1747 althans heeft eene verkooping plaats van „eene heemstede te Zeerijp, daar de borgh, Haykema genaamt, opgestaan heeft." Die heemstede of „hooge klimp" is nog te onderscheiden, het daaraangrenzende appelhof heet nog „Van Borck's hof," de daarheen leidende ijpenlaan „Van Borck's laan."

HELLUM (de Borg of het Huis te), zie Menolda.

HERALMABORG, nabij Saaksum.

Deze borg valt bijna buiten de grenzen aan deze naamlijst

8*

Sluiten