is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Ommelander borgen gesteld. Immers haar bestaan ligt grootendeels in vroegere tijden. In de 15^e eeuw woonde hier het geslacht Alma, waarvan een der meer bekende leden nu eens als Redmer Alma, dan weder als Redmer Heralma voorkomt. Door het huwelijk van Peter Jarges met Harmtje Heralma kwam dit huis in de i6de eeuw aan het geslacht Jarges. Zoo werd in 1546 op deze borg Eiso Jarges geboren, namens de Ommelanden onderteekenaar van de Unie van Utrecht, een der hoofden in den opstand tegen Spanje. Abel Eppens zegt van hem: „Eysse Jarges, Saxum hovelinck, ock commissarius myt sulvige kranckte (nl. de pest) bevangen, starft (in de schans te Oterdum) den 19 Augusti 1584, die bisher stedes, des heren Nyenort (Wigbolt van Ewsum) raedt und vrunde, den sake dienstlich gewest, niet hefft endigen mogen." Nog in het begin der I7de eeuw zetelde hier het geslacht Jarges, doch reeds voor het midden dier eeuw was de borg gesloopt. Op de 17de eeuwsche kaarten ,,vindt en kent men zelfs haar standplaats niet."

HISSEMA, zie Dijkumborg.

HOLWINDE.

In het gehucht van dien naam, een kwartier ten noordoosten van Rottum, ten noorden van het Oude Maar en ten zuiden van de Oude Tocht.

Bij de keerskoop van 22 April 1601 kocht Herman Sickinghe ,,de heerdt landes, 163 graesen groot under die clockenslach van Usquart gelegen, Holwinde genoempt." Reeds bezat hij een aantal rechten in de omgeving. Zijne dochter Bele huwde omstreeks 1614 met Ludolph Heerma of van Herema. Dit echtpaar vestigde zich op Holwinde, dat inmiddels van een heerd in een deftige borg was veranderd.