is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ludolf van Heerma was een der weinige Ommelander edelen, die den Roomschen godsdienst getrouw was gebleven; zijn huis de Holwinde was in de I7d<= eeuw het toevluchtsoord en de schuilplaats der jezuietenpriesters , die niet moede werden in de Ommelanden voor het behoud en de uitbreiding der moederkerk werkzaam te zijn. Ludolph Heerma van Holwinde stierf in 1670, zijne weduwe in 1674, zijne mannelijke nazaten bewoonden tot ver in de i8de eeuw de borg. Aan het einde der i8de eeuw verlaten en in verval geraakt, is in het begin der I9de eeuw het huis afgebroken en omstreeks 1840 de daarbij behoorende poort. Thans is daar ter plaatse eene boerenplaats verrezen.

Afbeeldingen van het huis de Holwinde vindt men op de kaart van Coenders en in het h. s. Schoemaker.

HOUWERDA, zie Snelgersma.

JELLEMA (het Huis).

Aan de zuidwestzijde van de kerk te Zuidhorn.

In het begin der i6d« eeuw (en waarschijnlijk reeds vroeger) behoorde deze borg aan het oude geslacht Gayckinga of Gayckema. Bij eene scheiding tusschen de kinderen van Hendrik Gaykema te Zuidhorn in 1542 werd „de helft van Jellemaheerd met het steenhuis en de zale" aan Johan Gaykema toegewezen. In 1622 woonde er nog „Allardt Gayckinga op Jellema". Door het huwelijk van Justina Gayckinga met Asinga(?) van Ewsum werd laatstgenoemde in het midden (jer 17de eeuw heer van Jellema. Zijne weduwe stierf in 1672 en weldra ging de borg door koop over aan Derck Clant, die mede reeds de naburige huizen Hanckema en Juckema had aangekocht. Clant was slechts korten tijd eigenaar, hij verkocht in 1683 „de borch Jellema, grachte,