is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit huis is in de 2de helft der 17de eeuw gesticht door een jonker Coenders, gehuwd met Etta Auwema. Hij noemde het eenvoudige doch deftige huis, in navolging van het machtige stamslot van zijn geslacht te Helpman, Coendersborch. In 1676 woonde er zijne weduwe, van wie het in het begin der i8de eeuw is vererfd op de geslachten Auwema en Fossema en zoo vervolgens op de Friesche

familie Van Teijens.

Het heerenhuis, waaraan vooral in de i8de en 19de eeuw, groote bosschen en veenderijen waren verbonden, bestaat nog.

KOLHAM (de Borg te).

Aan de zuidzijde van den Woldweg, ten westen van de

Knijpslaan.

Op deze burcht werd vermoedelijk de Saksische ridder Nittert Fox in 1499 door de Groningers overvallen en na eene dappere verdediging gedood. Op de kaarten uit het midden der 17de eeuw staat deze borg als een der „minores nobilium domus", of „minderhuysen" aangegeven, bewoond door het geslacht van Maneel. Ook in 1671 is een van Maneel de bewoner. In 1679 werd publiek verkocht de „E. E. capitain Hans Adam van Maniel plaatze op Colham geleegen, de Roopoorte genaemt, met sijn behuisinge, eigendommen en gerechtigheden." Vermoedelijk was dit de rest van de oude borg, welke op latere kaarten niet meer voorkomt en welker huisstede nu nog als „het Hof bekend staat.

LELLENS (het Huis of de Borg te).

Aan de westzijde van het dorp van dien naam.

Deze borg is vermoedelijk aan het einde der I5de eeuw gesticht door Eltet, een lid uit het bekende Ommelander geslacht Ompteda, die zich voortaan Eltet tho Leilens noemde. Zijne nazaten bleven tot 1625 de borg bewonen.