is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen worden gebruickt, sonder nootwendige reparatie daeran te doen." De kosten dier reparatie, uit de Ommelander kas betaald, bedroegen 290 gld. en 10 st. Ook in 1658 in de maand November werd ,,in de borch Mentheda tot Middelstum" een Ommelander landdag met daaropvolgenden maaltijd gehouden.

Langzamerhand ondervond Mentheda echter de nadeelige gevolgen van gebrek aan onderhoud en het vrije spel van regen en wind. In 1738 werd de vrij wel vervallen borg gesloopt.

Teekeningen van het huis bezit (van ± 1630) de atlas van het Groningsch Museum en het h. s. Schoemaker.

MEIJMA.

Vijf minuten ten noordoosten van Baflo op de zuiderhelling van de wierde van Rasquert.

Deze oude borg, in 1415 bewoond door Luleff Meyma, werd in dat jaar door Focko Ukena aan het hoofd der Vetkoopers op hun tocht door de Ommelanden verwoest. Eene nazaat, Syert de weduwe van Otto ter Hanzouwe, schonk in 1481 ,,dat heem mit der grafft, dat sie leggende hevet op die Dingen in Baffelder kerspel, geheeten Meijgemaheerd", aan de Kalendebroeders te Baflo, onder beding van het lezen van zielmissen voor onderscheidene familieleden, waaronder Lulefïf Meyma. Dit is dus een andere Meymaheerd gelegen ten zuiden van Baflo, immers de Dingen ligt tien minuten ten zuiden van genoemd dorp. De Kalendebroeders verkochten in 1550 deze Meymaheerd aan Johan de Mepsche tho Meyma, een zoon van Syardt de Mepsche tho Meyma, hoveling toe Rasquert, die in 1532 voorkomt, een kleinzoon van Johan de Mepsche tho Meyma, bijgenaamd de Rijke, die in 1501 bij Appingedam sneuvelde. Zoo waren dus de Meymaborg en de Meymaheerd sedert 1550

9*