is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durende de bijna vier eeuwen van haar bestaan altijd de woonplaats is geweest van de heeren Ompta, Ompteda, later van Ompteda. In 1317 komt te 't Zandt voor Aldulphus Ombteta, 6 November 1700 stierf in den ouderdom van 62 jaren en werd begraven in de kerk te 't Zandt Fecco Ompteda op Ompta, de laatste van zijn geslacht in de Ommelanden. Tusschen deze beide heeren hebben een aantal bewoners van het stamslot geleefd, beurtelings doorgaans de voornamen Harmen of Herman en Fecco voerende. Het geslacht is niet uitgestorven. De nazaten van Henric Ompteda, die in 1580 om redenen van geloof uit de Ommelanden naar Duitschland is uitgeweken, hebben zich in Oostfriesland en later in Pruisen eene hooge positie weten te verwerven. Van hem stamt af de in onze dagen gunstig bekende romanschrijver Georg Freiherr von Ompteda.

Het stamslot schijnt na den dood van bovengenoemden Fecco niet meer bewoond te zijn geworden en in het begin der 18de eeuw te zijn gesloopt. Thans staat ter plaatse eene groote boerderij, dragende den naam Omta.

Eene afbeelding van het huis geeft de kaart van Coenders

alsmede het h. s. Schoemaker.

ONNEMA.

Een kwartier ten zuidwesten van Zandeweer aan de noordzijde van den Klinkenborgerweg.

Hayo Addinga van Westerwolde, doorgaans enkel Hayo Westerwolt genoemd, heeft in het midden der i6<ie eeuw op de oude Onnemaheerd de Onnemaborg laten bouwen. Op zijn grafzerk in de kerk van Zandeweer staat hij als heer van Onnema, overleden in 1572, vermeld. Zijne dochter was getrouwd met Jurjen Lewe, den tweeden heer van Onnema, overleden 8 Juli 1610 en eveneens in voornoemde