is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk begraven. Hem volgde „Joest Lewe op Onnema toe Sandeweer", wiens eenig kind en dochter Bijwe in 1649 huwde met Abel Coenders van Helpen, heer van Fraam. In 1661 was Abel Coenders heer op Onnema; in 1675 den 14 November stierf op Onnema „de hoog edele en lovenswaarde nymph juffer Anna Conders van Helpen, dochter tot Onnema tot Sandeweer etc., sijnde eene dochter van Abel Conders, tot haer rustplaats opgedragen den 2 5sten." In 1685 woonde er Joest Lewe Coenders van Helpen, hij liet echter in 1689 „de adellycke borch Onnema" verkoopen, welke kort daarna is gesloopt.

Eene afbeelding van de borg geeft het h. s. Schoemaker, terwijl eene kleine teekening op de kaart van Coenders de sierlijkheid van het met een hoogen toren prijkende huis doet vermoeden.

ONSTABORG.

Onmiddellijk ten zuiden van Sauwerd aan de westzijde van den straatweg.

Dit is het oude stamslot der Onsta's of Onstemannen, reeds in de I4de eeuw door dit Vetkoopergeslacht bewoond. Van de belangrijke rol, welke dit slot in de twisten der I4de en I5de eeuw heeft gespeeld, van zijne belegeringen en verwoestingen zoude eene afzonderlijke geschiedenis te schrijven zijn, te beter, waar wij uit de kroniek van Van Lemego eene beschrijving van de muren, torens, grachten en verdere verdedigingswerken van dit slot bezitten. Dit alles valt echter buiten het gebied van deze lijst van kasteelen, welke zich hoofdzakelijk met de I7de en i8de eeuw bezig houdt. Aan het einde der i6de eeuw is het door belegeringen en gemis van onderhoud sterk geleden hebbende oude kasteel afgebroken en op de bouwvallen een nieuwe Onstaborg ver-