is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rezen. Door het huwelijk van Oede Onsta met Caspar van der Wenghe is de Onstaborg te Sauwerd in het begin der 2yde eeuw uit het oude geslacht, dat weldra uitstierf, gekomen. In 1636 vinden wij als heer van Sauwerd Boyocko van der Wenghe, die in 1640 overleed blijkens den fraai gebeeldhouwden grafzerk, eenige jaren geleden van de afgebroken kerk van Sauwerd naar den tuin van het Groningsch Museum overgebracht. De erfgenamen van Boyocko verkochten de borg aan Bernard Coenders van Helpen, die haar op 6 October 1658 overdeed aan kapitein Hendrick Ruse voor de som van f 40.000. Deze uit Ruinen geboortige predikantszoon, die zich een Europeeschen naam als vestingbouwkundige heeft verworven en door den koning van Denemarken tot baron van Rusenstein werd verheven, bracht doorgaans jaarlijks eenigen tijd op de Onstaborg door en overleed aldaar 4 Maart 1679, waarna zijn stoffelijk overschot in den grafkelder der Onsta's in de kerk van Sauwerd werd bijgezet. Zijne weduwe bleef eigenares van de borg, doch schijnt niet altijd het huis te hebben bewoond, zoo vinden wij o.a. in 1704 den overste Gregorius Daa als heer van Sauwerd. In 1714 verkocht O wen Juell baron van Rusenstein .,de borgh tot Sauwert , zooals die aan wijlen de baronnesse van Rusenstein heeft behoord, aan den raadsheer van Groningen Dr. J. H. Keiser. Deze heeft nog eenige jaren op het kasteel gezeteld; zijne weduwe, zich noemende ,,de vrouwe van Sauwerd", met hare kinderen, waaronder de schoonzoons Gerlacius 1) en Lohman, droegen ,,het huis of de borgh van Sauwert met behangzels, stallingen, schathuisen enz." over aan mevrouw A. M. Tjarda

1) Ik vermeld deze namen, omdat Van der Aa in voce niet volkomen juist mededeelt, dat Gerlacius de eigenaar van dit slot is geweest.