is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens een opschrift boven de poort was dit huis in 1411 door den bekenden oostfrieschen hoofdling Focko Ukena gebouwd. Op dezelfde wijze als het naburige Dijkhuizen, nl. door het huwelijk van Focko's kleindochter „Ulske Ukena te Wijtwaert" met Unico Ripperda in 1452, kwam de borg aan het geslacht van dien naam. Na Unico kwam zijn zoon Eggerik; deze werd opgevolgd door een zijner zonen, geheeten Unico, op wien de gebeeldhouwde steen in de kerk van Uitwierde betrekking heeft; daarna kwam Balthazar (een zoon), wiens levensgroot portret in het Groningsch Museum prijkt, hem volgde de zoon Carel Victor, dan de kleinzoon Gijsbert Herman en eindelijk de achterkleinzoon Carel Victor. Deze stierf ongetrouwd, waardoor de borg vererfde op zijne zuster Margaretha Elisabeth, gehuwd (1711) met haren neef Willem Hendrik Carel Ripperda. Deze echt bleef kinderloos en zoo vererfde in 1744 het huis te Oosterwijtwerd c.a. op mevrouw de douairière M. B. Rengers, geb. Tjarda van Starkenborgh. Haar kleinzoon Duco Gerrold Rengers liet in de tweede helft der i8de eeuw het oude huis, waarvan helaas geene afbeelding bekend is, afbreken. Ook deze burcht had vele stormen doorstaan, hij was in 1500 door de Groningers versterkt en bebolwerkt tegen de Oostfriezen en was in 1676 door den toenmaligen eigenaar, Gijsbert Herman Ripperda, geheel vernieuwd.

PANSER.

Aan de oostzijde van den weg tusschen Zoutkamp en Vierhuizen aan den ouden zeedijk.

De naam is ontleend aan het geslacht Panser, dat hier in de i5de en i6de eeuw zetelde en, krijgslieden of ridders, als zij veelal waren, op zijn beurt den naam heeft ontleend aan de wapenrusting door hen gedragen. Door het huwelijk van