is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand ten noordwesten van den weg van Kolham naar Slochteren.

Volgens overlevering zoude het huis de Ruthen reeds in de 13^e eeuw bewoond zijn geweest door het geslacht Haigienga of Hayunga, gemoeid in de twisten in deze streken, welke Emo en Menko vermelden. Dit is echter niets als een vermoeden. In 1620 woonde er Hayke Froma, gehuwd met eene de Mepsche; aan hem of zijn geslacht is de naam van het naburige gehucht Vroombosch ontleend, op 17^® eeuwsche kaarten voorkomende als een bosch, met Fromabusch aangeduid. In 1672 was Albert Eels jonker en hoveling op de Ruiten. Aan het einde der 17de en 'n ^en loop der i8^e eeuw was de Ruthen doorgaans in dezelfde hand als het naburige Fraylemaborgh en sierden de heeren Rengers en Piccardt zich met den titel: heer van de Ruthen. Er woonden toen doorgaans familieleden van den heer van den Slochterborg, meerendeels Piccardt geheeten. De cornet Jan Arnold Piccardt kocht in 1759 het landgoed en overleed er 10 December 1799, zijn zoon Henric Occo stierf aldaar 28 Maart 1813. Dit was de laatste „Ruitenheer", zooals hij schertsenderwijze doorgaans werd genoemd. Na dien tijd schijnt het heerenhuis, dat op alle kaarten onder de „minderhuysen" wordt gerangschikt, te zijn vervallen of gesloopt.

SAAXUMBORG of de Eest.

Tien minuten ten westen van Baflo bij het gehucht Lutje-

Saaksum.

Saaxumborg heet natuurlijk aldus naar het naburige LutjeSaaksum. Het is eene dwaze etymologie de dorpen Saaksum, Lutje-Saaksum en Saaksumhuizen af te leiden van de Saksers en in die plaatsen oude vestigingen van dien volksstam