is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprake van het huis van Edze Tuwinghe, hoofdling te Ten Post, die een eigen zegel voerde. In de tweede helft dier eeuw verbond zich Egbert Rengers met Hisse Tuinga in den echt. Zoo is het geslacht der heeren Rengers van Ten Post ontstaan. Van den strijd der bezitters van Tuinga met die van het naburige Oldenhuis is boven bij laatstgenoemden burcht gewag gemaakt, eveneens is aldaar medegedeeld, hoe sedert 1631 Oldenhuis en Tuwinga in één hand, die van Edzart Rengers, zijn gekomen. Een wapen op het huis Tuwinga vermeldde den naam van: „Johannes Rengers in Post toparcha, natus 15 Martii 1542, obiit 8 Sept. 1626", terwijl hij op zijn grafzerk staat aangeduid als „Johannes Rengers to Tuinga, hovelink tot ten Post." De grafzerk van zijn zoon Egbert bevat den titel heer tot Tuwinga en Oldenhuis, waartoe hij sinds 1631 gerechtigd was. De familie Rengers bleef Tuwingaborg, waarvoor o.a. in 1653 nog een nieuwe homeije werd gemaakt, bewonen en liet Oldenhuis vervallen. In 1788 echter liet Duco Gerrold Rengers de borg Tuinga op afbraak verkoopen.

Eene afbeelding van het huis heeft het h. s. Schoemaker.

UFKENSHUIS.

Even ten westen van de kerk te Siddeburen aan de zuidzijde van den weg.

In 1500 lag hier een huis „van Eylke", dat door de Groningers in den strijd dier dagen werd versterkt. Of dit hetzelfde huis is, dat aan het einde der i6de en het begin der I7de eeuw werd bewoond door den bekenden staatsman en geus Popco of Pompejus Ufkens, is moeilijk vast te stellen. Eene dochter van Popco, Lamme Ufkens geheeten, huwde met Barthold Entens, en werd spoedig weduwe. Uit hun huwelijk werd eene dochter, vermoedelijk een