is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHILDERSUM.

Tusschen Wehe en Leens aan de noordzijde van den grintweg.

In de I4de eeuw woonde op Verhildersum of Verhildema's heem het geslacht Verhildema of Onsta. De naam Verhildema beteekent het geslacht afkomstig van ver of vrouw Hilda. In de I5de en i6de eeuw zijn de heeren Onsta „hovelingen to Verhildersum". In 1586 huwde Ludolf Tjarda van Starkenborgh met Hidda Onsta van Wetsinge, Sauwert en Verhildersum. In het begin der 17de eeuw kwam dientengevolge deze borg aan genoemden heer Ludolf, aan wiens zoon Lambert bij scheiding van 1618 Verhildersum werd toegewezen. Sedert is tot in de eerste helft der I9de eeuw Verhildersum de woonplaats geweest van een tak der familie Tjarda van Starkenborgh. Onder hen is in 1786 en 1793 deze borg aanmerkelijk vertimmerd, de zuidoostelijke vleugel van het huis afgebroken en de voorgevel veranderd. Van de familie Van Starkenborgh ging dit huis door koop over aan Mr. H. van Bolhuis, van wien het op het geslacht Frima vererfde.

Afbeeldingen van deze borg vindt men in eene teekening (iste helft I7de eeuw) in den atlas van het Groningsch Museum, in het h. s. Schoemaker en op de kaarten van Coenders en van Beckeringh.

WALKUM.

Drie minuten ten zuiden van de kerk te Garsthuizen.

In de jaren 1366—1392 is er een geschil geweest over Walekamahuis te Garsthuizen, terwijl in 1394 Asega Walekama hoofdling in Garsthuizen wordt genoemd. In 1578, 1614 en 1627 wordt in de klauwboeken de Walckumaheerd vermeld met de heeren Van Isselmuden tot eigenaar. Aangezien het klauwboek zoo goed als geen onderscheid tusschen de uit-