is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland St. Eustatius in verleden, heden en toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,o" in 1 Veem her en Januari zijn de nachten koud: ,,it leels Christmns !" zegden de lui dan. De zuidenwind, die in d<' tijdruimte van Juli November den passaat voor eenigc dagen kan verdringen, is zwoel en onaangenaam.

De gehechtheid aan den g.liocirtegrond is a 11 n Statianen gemeen. Men heeft wel gezegd, dal slechts di' vlag ontbrak om alles Engelseh te doen zijn en zeker, de tnal is Engelseh, doch de gevoelens zijn hel niet zon zeer, ook niet die van d.- ,,Stal:. s , en nog minder Xederla.'.dseh. I > • Slati.Mn is n.l. in de eerste plaats Statiaan ; zoowel hij, die hel eiland nooit verliet, als hij, die van verre streken kan verhalen en de negerjongen, die op een ,,whaler" gaat, of op Bermuda goed geld ver<lient. komt even graag terug als de creool, die in \C« Vork zooveel dollars maakt, als op zijn landj ■ eeate.t als dit laatste slechts mogelijk ware!

Engelseh de taal! Il.it zij d - algemeen gekende wvnl, behoeft niet t<' verwonderen. De voortdurende aanraking met ,,die onvo'rdraeehel ijke natie", a Is i >pgedr< i :gea vriend, m i loding; r of vijand, de vestiging van har.' 1 an<lsli<•<U n ( n van vreemden vóór den gulden tijd, het samenstroomen uil alle oorden van kooplieden dien tijd, de meer en meer veldwinnende invloed van het Engelsehe volk in do West Indies, do verhinding met de vrijheidslievende Amerikanen, dit all.s nu st de k nnis der Engelsche taal wel tot een eerstin eisch maken. Doch dat Billijkte toch niet de verwaarloozing der Nederlandsche taal, met name na i8ió, in een Nederlandsehe kolonie.!

De rechtspraak geschiedt in de laatste 35 jaren in t Engelseh. Heeren Bewindhebbers gelastten, een kleine honderd vijftig jaar geleden, toen de groote inschikkelijkheid het tegendeel toeliet, dat de partijen hunne zaken in onze taal zouden voordragen of doen voordragen. Hoewel 11a de emancipatie Nederlandsch en Engelseh op school geleerd diende tc worden, haalde het onderwijs in de eerste taal weinig uit. Eerst onder den tegenwoordigen Gouverneur is op de openbare school het Nederlandsch zijn rechtmatig deel gegeven, en leeren evenzeer op de zusterssehool de kinderen die taal. Honderd jaar geleden vraagt en verkrijgt Gouverneur Runnels van Bewindhebberen, dus in den tijd, toen zij de afgeleefde W. E Cie. bestuurden, een vaderlandschen onderwijzer, opdat de moedertaal niet ten gronde ging, evenzoo zijn opvolger, die aanvoert, dat er al te veel Engelsche gewoonten zijn ingevoerd, hetgeen alleen door het voorstaan der eigen taal verbeterd kon worden. Ds. Brill betoogde toen de wenschelijkheid van onderwijs in het Xederlandsch voor de kinderen der gekleurden en bijzonderlijk voor die der slaven.

Voor predikanten uit het moederland werd in de 18e eeuw trouw gezorgd. Xog in 1817 hopen ouderlingen en diakenen der Nederduitseh Gereformeerde Kerk op Sint Eustatius, terwijl ze zich met een Episcopaalschen leeraar behielpen, dat hun