is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland St. Eustatius in verleden, heden en toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het terrein, de Kleine Hergen overspannend, of halverwege den top van den Berg n; lerend. l.ittle Mountains levtrde h t l«ste riet en van den heuveltop van <»i 11 m>a voerde men het gewonnen suikerriet langs houten glijbanen naar beneden <>111 het in ,,spouts" te vermalen. Zelfs op de veeplanlage ,,Boven'" kweekte men groenten.

De aehterplantage der ('ie. leverde ül suikerriet, óf katoen, en kosten brandhout voor het garnizo. 11. Nu kan men in Boven op de geitenjaeht gaan, en op de laatste de verwilderde varkens achtervolgen. Het tegenwoordige Bengalen was de kostplantage voor de negers der ('ie., die b.v. aan de waag werkten en even tien /,. daarvan had in 1816 de Fries Knijpenga, oud officier der jagers, een soort van boerderij en een tuin, beter bewerkt dan eenig ander op het eiland, met lanen van kokosboomen en lioschjes van oranjes en Itedden met F.uropeesche moeskruiden.

Doi'h de vlakte en de noordelijke en westelijke helling van den hoofdvulkaan, het Engelschc en het Coneore kwartier evenzeer als de plantages, die aan het zuiden der stad grensden, waren met uitzondering misschien van l.ittle Mountains de vruchtbaarste, ten minste het meest gelegen.

Tot hoog tegen den berg was de suikerplantage, de Farm, bebouwd.

Een negental sehoorsteenen, waarvan er in 1870 door tijdelijke stijging der suikerprijzen nog enkele konden ronken, een windmolen van zijn wieken beroofd, twee a drie verv allen huizen, resten van „molen", kookhuis, koelbakken,, yamsschuren, herinneren aan oude tijden, die niet zoo lang achter ons liggen, daar Teenstra nog in 1829 van den top des Bergs neerzag op de menigte suikervelden in de vruchtbare vlakte en op de aarplantingen in bet gebergte 1'anga. Hij bezocht in het afdalen eene eertijds luisterrijke danszaal, waarin de schapen onder gebroken lichtkronen en tusschen verscheurde behangsels den nacht doorbrachten. Van de edele boomsoorten, die hij aantrof, zijn er weinige meer over; ook het voedzame gras is verdwenen, alleen het weelderig kreupelhout is vermeerderd.

De meeste regenbakken en de fundamenten der gebouwen zijn echter 1111 nog te gebruiken, en een zestal putten van om en bij 20 vademen behoeven slechts uitgediept te worden en van eeu windas voorzien, om steeds genoeg water voor het vee te hebben, water, dat ook door de mensehen gedronken kan worden. Hetzelfde land, waar men zestig jaar geleden fi75 per H.A. voor betaalde, kan men nu tegen ƒ35 a ƒ50 krijgen. Dat was de waarde van suikerland, die terugliep toen men over had te gaan'tot den bouw van yams, bataten en pinda's voor den uitvoer, en tot weinig meer dan den tegen woon ligen prijs daalde, reeds kort na de emancipatie,toen ook andere W , l. eilanden die aardvruchten op de markt wierpen.