is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland St. Eustatius in verleden, heden en toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest worden. Energiek arbeidde men voort. 11< t droge Anguilla, het verarmde Nevis volgden Montserrat, St. Kilts en Antigua; teleurstellingen sptxjril»'ii slechts aan tot grootere krachtsinspanning. Antigua kreeg h.v. in 1904 van zijn 500 acres maar 27,000 pond katoen, «laar ziekt»-, droogte en insectenplagen het gewas achteruitzetten, maar eenige bekwame planters hadden een zéér goeden oogst, welk succes een vingerwijzing voor het vervolg werd.

Onderwijl was de Imperial ('ommissioner of Agriculture in de Sea Island districten der Vereenigde Staten op voorlichting en op goed zaad uitgegaan de volgende oogst droeg daarvan de vrucht. Bemestingsproeven van de ambtenaren van het Landbouw Departement, het bezoek van een afgevaardigde der BritishCotton (irowing Assoeiation brachten wetenschap en planter, planter en spinner, nader tot elkaar, terwijl de president der Assoeiation gouden en zilveren medailles voor de Ixste aanplantingen beschikbaar stelde.

De 1400 H.A. van 1903 | breidde zich het volgende oogstjaar tot meer dan 2000 uit, terwijl verwacht werd dat deze opper vlakte met 30 tot 50 pCt. zou toenemen, want de West-Indische Sea Island katoen heelt haar naam gevestigd, wordt steeds meet gevraagd, en zij behaalde in -11)05, d.w.z. de katoen van superieur zaad, een hooger prijs van 22 tot et. per K.G.

dan de beste katoen van Zuid-Carolina.

Zoo spoedig de iatoenteelt op Montverrat aanzienlijk uitgebreid wordt, verwacht men herleving van het eiland, met districten, ,,where life is on a low level doch geen onderging grooter verandering dan het laag gelegen Anguilla, dat aan tijden van droogte onderhevig is. Zijn uitvoer Ijereikte sinds tal van jaren slechts een waarde van ,,a few hundred pounds" en de landlxmw stond op lagen tr.ip. Doch als resultaat van den oogst van 1904 5 verkregen op een 180 H.A., verscheepte het voor een geschatte waarde van ruim iyooo gulden, en wat zullen de 400 H.A. van verleden jaar niet geleverd hebben !

In Nevis met zijn kleinen boerenstand bracht de katoen eveneens een geheelen ommekeer te weeg en zij verschaft 1111 arbeid en inkomsten aan een bevolking, wier bestaan tot heden zéér onzeker was.

Het Bestuur van Barbuda, tot heden een eiland voor vee, onfving /1200 van de meergenoemde maatschappij. Voor deze som werden 11 H.A. beplant, die een zuivere winst van /rooo gaven (De regenval bedroeg 950 m.M.).

De Virginische eilanden, droog van natuur en met de zeebries uit de eerste hand, de onvruchtbaarste der Leevvard Islands, eveneens : katoen. (Zoowel op Virgin Corda als op Tortola, waar de grond niet goed genoeg is voor suiker, als op Anegada, waar onlangs veel vee door de droogte stierf). Geen opgezetene kon een katoenonderneming vestigen : doch geen nood, de kleine planter