is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland St. Eustatius in verleden, heden en toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zoo »1 rih \ iarmoedig uit, .ils die arme stakkers, wiei vader 's zomers in een landen dag ettelijke guldens verdient.

l)e prikkel van de kolt moge do lichamelijke krachten doen toenemen, het zenuwleven sterken, het leven op een tropisch eiland als die der Hoveuwii:den heelt óók zijn voordeelen en hel is wel zeker, dat menig landverhuizer naar the l''ar West dood ongelukkig zou zijn, als hij wist hoe hij in ee.i Nederlandsche kolonie als St. Kustatius of St. Martin gemakkelijker een stuk brood had kunnen verdienen. Kn even goed als b.v. op 1'ortoRico zou 11< t knuist van een blanke zij,i land kunnen behouwen.

Resumeerende:

de toekomst van Sint Kust.itius ligt in de ontwikkeling zijner natuurlijk»; hulpbronnen. Daartoe is noodig een cultuurondernc ming gegrondvest door Nederlandse!) kapitaal, gedreven door een Ncderlandsehen o eonooni. l)e cultuur, die door de omstandig heden als aangewezen is, is die van katoen. Zij geelt winst aan de aandeelhouders, maakt d ■ plantages productiet, brengt den kleinen 111.111 tot welstand, en keert loon aan den lagen arbeid uit. Dure machinerieën ot gebouwen, noch kostbare mest <>t irrigatie, is noodig. Oogsten uitvoer loopen iu 6 a 8 maanden at;

de veehouderij, die er mee gepaard gaat, hergeeft den grond zijn teelkracht, voorziet in de lieho; ftvn van eigen gebruik en dat der omgeving en vindt afzet huiten liet eiland. De savanen wor den dus ook benuttigd;

de wisselbouw en de nevencultuur maken den invoer onnoodig van producten, die er zelf gewonnen kunnen worden, verschepen andere, waar nog vraag naar is en vestigen hun aandacht op dc tabak, uien enz. ; de bij vergare honing en was voor den uitvoer. Wil men de toekomst beter verzekeren dan verder :

voere men versch bloed in, bevordere dus de kleine koloni satie van gezinnen uit de Innige gronden van Nederland, welge steld naar lichaam en /iel, «1 als t kan met eenig kapitaal. Creool en neger, 't is wel teekenend, verwachten beiden veel van ,,new blood";

men hclpc de ,,kleine zwarte luvden ' in het verkrijgen van kostgronden, 't zij, door land en woning in voorschot, of wel door land of woning alleen.

Hoe meer boven geuite wenselien in vervulling komen, hoe ge zonder de oeconomische basis van het eiland zal zijn.

Twijfel in het welslagen is bijna uitgesloten, als men let op

het succes op de naburige Engelsche Antillen ; maar daar

werkt niet alleen parlement en regeering samen, doch ook het particulier initiatief van Engelschen durf.

Indirect doet Nederland wel genoeg voor liet eiland; wij Milieu niet alleen geregeld het te kort der bestuurskosten aan, wij heropenen ook de dichtgegroeide wegen, de volgeworpen putten ; mocht een nieuwe steiger te kort blijken, wij verlengen hem, wij