is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pakket uit Europa bestellen en slechts dan plaatselijk inkoopen, wanneer het niet anders kan. Droge platen, die in Europa f 0.85 resp. f 1.75 kosten, doen hier f 145 en f 3.—. Nu bestaat er te Batavia wel een AmateurEotografen Vereeniging, die aan de leden chemicaliën en derg. verstrekt togen lagercn prijs. Ik heb echter verlies geleden met de u'roge platen, die overheerlijken randsluier toonden. Sommige, heel ordinaire zaken, zooals Extra Rapid Ilford platen, heeft men daar zelfs niet in voorraad. Men vrage een nieuwen Europeeschen Catalogus. Daaruit zoekt men het gewenschte en de te betalen prijzen, zendt het geld vooruit (rembours bestaat niet van Holland op Indië) en geve order het benoodigde als postpakket te expedieeren. Van platen hestelle men steeds een Hinke hoeveelheid; ze blijven in Indië lang goed. Daarover en over de te bestellen merken zullen we in een volgend onderdeel spreken.

Er dient nog te worden aangeteekend, dat de prijzen van alle handelaren, hetzij Fischel, Guy de Coral, Ivens, Couvée en tutti quanti dezelfde zijn ; het is dus in dat opzicht vrijwel onverschillig bij wien men bestelt. Een andere quaestie is echter of men slecht bevonden platen of papier rembourseert of er kosteloos beter soort voor zendt; dat andere handelaren echter op uw reclames antwoorden, dat ze hot niet begrijpen, want dat hot geleverde goed was (schadevergoeding geven ze dan natuurlijk niet); andere geven ... iu het geheel geen antwoord. Nu wordt in den vervolge bij dit soort handelaren niet meer besteld, ook de kennissen worden gewaarschuwd; ondertusschen heeft men echter reeds schade geleden.

Voor hen, wie het niet om degelijke fotografie te doen is, doch die slechts kiekjes en reisherinneringen wenschen te bezitten, kunnen we een kodak aanraden. Het werken met een kodak is lang niet gemakkelijk. In de beste soorten, bijv. van Mackenstein, weigeren de platen soms te vallen. Met veel oefening kan men wel aardige opnamen verkrijgen en die later vergrooten op 18 X 24,