is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een zeer goede kodak, die ann alle vereischten voldoet

on die niet duur is, is de „Favori" van Emile Target. Hij kost, incluis verpakking en postpakket, t 35. Men kan er niet slechts landschappen en vlugge instantanées, maar ook zeer goede portretten mede maken. Men lette er steeds op bij straatgezichten en derg. den kodak goed, horizontaal te houden, anders krijgt men, evenals bij de kronings- en huwelijksfeesten, allerdolste afdrukken, waar al de lijnen convergeeren en een bespottelijken indruk maken. Vooral in den laatsten tijd heeft men allerlei abnormiteiten in de illustraties te zien gekregen. Bij de opname ook een weinig op de houding der op te nemen personen te letten, anders krijgt men een Koning van Engeland met een verbazend groote hand, of een Keizer van Duitschland met een buitengewoon groote laars en derg. meer.

Wanneer het slechts eenigszins doenlijk is, zette men den kodak op een poot. Op die wijze gebruikt, heeft hij in zijne werkwijze wel veel overeenkomst met een toestel; hij is df.n echter handiger, daar insteldoek, chassis verwisselen en verdere ballast komen te vervallen.

Wat de wijze van aanleeren betreft, zoo is die door middel van boeken af te raden. Er zijn zóóveel handleidingen, dat men door hen in een doolhof geraakt, waar men slechts moeielijk en met vele kosten uit gered wordt. (1)

Het beste is, men wende zich tot een consciëntieus amateur, van wiet) men goed werk gezien heeft, en die welwillend genoeg is, de noodige inlichtingen te verstrekken.

Op dit punt is men in Indië niet jaloersch, er komt ook geen promotie of préséance bij te pas en tentoonstellingen van fotografiën bestaan er hier helaas niet. Zelfs beroepsfotografen zijn soms zoo welwillend ons het een of ander te leeren. Zoo leerde één mij de ontwikkeling met rodinal, een ander het gebruik van degradateurs (zelf

(1) EeD uitzonderiDg maakt „Davids Raadgever," bij den uitgever dezes verschenen f 1.50, fr. p. p. f 1.57'/j, Indië f l.liO.