is toegevoegd aan uw favorieten.

Opstanding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mot to zeggen, li ij do 1K'kl;ui-u<l o voor onschuldig houdt. Do voorzitter noemt dit oordooi zoor lichtvaardig, daar het geval toch duidelijk aanwijst in welke verdachte verhouding <lo jonge vrouw staat tot don in ieder geval geploogdon moord. De koopman Siuielkow is vergiftigd in oen publiek huis, waar de beschuldigde inwoonde.

De eerste spreker gelooft vast 011 zokor, dat de oude vrouw Botshew de misdaad heett bodrovon; waarom anders dan om den arm der gerechtigheid to ontgaan, heeft deze zich gedood toon inen haar gevangen nam. Daarenboven heeft men do beklaagde slechts aan te zien, om te gevoelen dat zij onschuldig is.

En zóó gaat het voort. De een bepaalt zich tot het geval, andoren doen verhalen, die mot de hangendi zaak niets te maken hebben, totdat de voorzitter tot de orde roept, en de vraag, welke beantwoord moet worden in duidelijke bewoordingen aldus stolt.

Ie. Is Catherina Maslowa, 27 jaren oud, medeplichtig aan, in voreeniging met Euphemie Botschew, die zich don dag liarer gevangenneming doodde, den koopman Smielkow door hem cognac, waarin vergif, toe te dienen, vermoord te hebben, met het dool hem te bcrooven van zijn portefeuille en zijn diamanten ring.

Een der leden herinnert, dat de oude vrouw Botschew do hand aan zich-zelf sloeg, na de misdaad bekend te hebben; er bestaat dus geen twijfel wie de schuldige is. De beschuldiging dat Maslowa medeplichtig zou zijn, is onzinnig. Wel heeft zij den koopman, die in kennelijken staat verkeerde, den cognac toegereikt, maar zonder te weten dat vergif daarin was. Waarom zou zij den man hebben willen doodon? Een arm meisje, dat in zulk een huis leeft, heeft zoo veel behoefte niet aan geld. Daarenboven hebben getuigen verklaard dat de oude gezegd heeft, opium in den cognac gedaan te hebben.

Hiertegenover wordt aangevoerd, dat do diamanten ring in het bezit van Maslowa werd gevonden. Het is