is toegevoegd aan uw favorieten.

Hyacinten met uit-den-schijf-getreden hoofdknop en met "dubbele neuzen"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroegtijdige en snelle ontwikkeling; soms vindt men een dergelijke klister buiten tegen de rest vun den bloeistengel van 1895, maar nu niet tot een jongen bol ontwikkeld; ook dit is een abnormaal geval, daar de klisters zich in den regel eerst in rokken van driejarigen ouderdom vormen ').

Deze bol-verdubbelingen worden soms het vorige jaar door bloeistengelverdubbeling ingeleid, doch treden in andere gevallen dadelijk aan den voet van éen enkelvoudigen bloeistengel op (fig. 5 en 6); aan den anderen kant wordt bloeistengel-verdubbeling dikwijls niet door verdubbeling van het voortzettingsknopje gevolgd (fig. 5, 6). De verdubbeling herhaalt zich dikwijls doch ongeregeld en op verschillende wijzen, zoodat de twee helften van een oorspronkelijk verdubbelden bol gewoonlijk eene verschillende verdere ontwikkeling vertoonen (fig. 7). Waar verdubbeling herhaaldelijk voorkomt, geschiedt ze gewoonlijk in telkens onderling loodrechte vlakken. Ook komt meermalen in plaats van verdubbeling sterkere verveelvoudiging voor, in 3 of meerdere jonge bollpn (fig. 8).

Een op deze wijze ontwikkelde bol ziet er op zijn ouden dag (na 4 of 5 jaren) geheel anders uit dan een normaal opgegroeide. De laatste blijft éen homogeen geheel, waarin de rokken, die tot de verschillende jaren behooren, alleen door de tusschen hen overgebleven resten van oude bloeistengels te onderscheiden zijn; gewoonlijk vindt men er twee, zoodat dan in den bol 4 generaties vertegenwoordigd zijn, de 4de door den jongen hoofdknop, de 3de door den ontluikenden bloemtros met zijne bekleeding. Ook de bloeistengels, waarvan thans nog slechts de platgedrukte en uitgezogen steelbases over zijn, hebben eens het midden van den bol in-

■) Bij de gekweekte Tulipa Gesneriana ontwikkelt zich inden regel, en even sterk als de hoofdknop, een klister in den oksel van het voorlaatste blad; hier wekt dit echter geen verwondering, daar bij de tulp de klisters van buiten naar binnen een toenemende ontwikkeling vertoonen, en slechts rokken van éene generatie voorhanden zijn.