is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chnijc, enz. eenige vormen als soorten afzondert, kunnen de overige gerust tot de species minores gerekend worden; van deze nu worden door verschillende auteurs eenige als soort, andere als ondersoort onderscheiden, de overige als synoniemen opgenomen, Ze verschillen, de een wat meer, de ander wat minder, maar alle betrekkelijk weinig van werkelijk typische soorten, zonder echter voor het meerendeel met hen geïdentificeerd te kunnen worden. Van deze kracht zijn ook I. Boppardensis en I. divaricata ten opzichte van I. intermedia. Men zou ze alle drie eenen gelijkwaardigen rang kunnen geven, b.v. als formae van éene soort I. intermedia met ruimere omschrijving; daar echter het veranderen van beschrijvingen onder behoud van den auteursnaam tot verwarring kan aanleiding geven en in ieder geval tot synoniernie leidt (de oorspronkelijke beschrijving wordt dan feitelijk synoniem van een der formae), is het praktischer de algemeen als soort erkende I. intermedia Guers. (type Rouen) als zoodanig te behouden en de twee anderen niet „subspecies" of „varietas" te benoemen. Bij deze termen wordt eigenlijk aan eene afstamming van de betreffende soort gedacht; beter ware daarom wellicht de term co-species te gebruiken voor de gevallen waarin die ontwikkeling van den eenen vorm uit den anderen niet bekend is; dan zouden wij dus hebben:

. . ( Cospecies I. Boppardensis Jord.

Iberis intermedia Guers.l „ .... ■ , m ,

| Cospecies I. divaricata lausm.

Behalve I. Boppardensis heb ik ook een exemplaar van I. hortensis Jord. uit een tuintje vt»n Boppard medegenomen; ze onderscheidt zich van I. umbellata L. door het meer getand zijn der bladen, die ook breeder en minder acuminaat zijn, en door de vrucht met smaller en meer acuminate vleugellobben, zeer langen stijl en diep tweelobbigen stempel (fig. 56); Jordan's beschrijving stemt hiermede in hoofdzaak overeen; volgens zijne opvatting was het eene aparte soort; volgens de thans heerschende evolutionistische is het slechts als een varietas van I. umbellata te beschouwen. —