Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegd hebben en ons nu de hand toe reiken, ons uitnoodigend ons bij hen te voegen, wanneer alles ons schijnt te verlaten. Een boek is als een goede vriend.''

„Vroeger behoefde ik niet te lezen, sprak Paul, „wanneer Virginie, die toch ook niet gestudeerd had, bij mij was en mij haar vriend noemde, was het mij niet mogelijk ongelukkig te zijn.

„Gij hebt gelijk," hernam ik, „geen vriend ter wereld kan ons zoo dierbaar zijn als de vrouw, die wij liefhebben. Zij bezit eene zachte bekoorlijkheid die mannen, aangenaam aandoet, in haar hijzijn vergeet men de donkere wolken, die wij zoo vaak meenen dat onzen hemel verduisteren. Door hare vreugde genieten wij dubbel van de onze, haar glimlach strijkt het voorhoofd glad en hare tranen ontwapenen ons. Virginie zal wijzer en ontwikkelder terugkeeren dan gij zijt en zal zeker verwonderd zijn den tuin niet in orde te vinden, want zelfs zoo ver verwijderd en te midden eener gansch andere omgeving heeft zij er steeds aan gedacht, hoe gij alles zoudt kunnen verfraaien."

Bij het vooruitzicht van Virginie's spoedige terugkomst schepte Paul weer moed en begon hij dapper te werken, daar elk zijner daden er op gericht was \ irginie eene vreugde te bereiden.

Op zekeren morgen — het was de 24ste December 1744 — bemerkte Paul bij liet ontwaken op den berg der „Ontdekking" eene witte met goud omzoomde vlag, en daar hij wist dat dit het teeken was var. de aankomst van een schip, liep hij ijlings naar de stad om te hooren of het ook berichten had meegebracht van Virginie. Daar de loods het tegemoet was gevaren gelijk gebruikelijk was bleef

Paul zijne terugkomst afwachten. Toen de man tegen den avond terugkeerde, berichtte hij den gouverneur, dat het geseinde schip de „Saint-Géran" was onder commando van den kapitein Aubin, dat het op vier mijlen van de kust lag en dat het den volgenden dag bij gunstigen wind in de haven van Port-Louis zou binnenloopen; op het oogenblik cchtei heerschte er volkomen windstilte. De loods had verschillende brieven medegebracht die hij den gouverneur overhandigde. Er was

ook een brief ; J

bij van Virginie voor mevrouw de la Tour. Paul greep hem en na hem vurig gekust te hebben vloog hij als een pijl uit

Hij omarmde den bcorn cn Kuste hem vurig.

Sluiten