is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üod steeds haar te willen vergeven; vooral nadat wij vernomen hadden in welken treurigen geestestoestand zij kort na Virginie's vertrek vervallen was.

Dit onmenschelijk schepsel ontging hare straf niet. Ik vernam door middel van verschillende schepen die achtereenvolgens aankwamen, dat zij aan hevige zenuwaandoeningen leed, die haar het leven ondragelijk maakten. Nu eens verweet zij zichzelve den vroegtijdigen dood van haar nichtje, dan weder prees zij

rechts en links rijke aalmoezen uit, alsof hetgeen zij aan hare ongelukkige verwanten geweigerd had, den Vader aller liefde welgevallig kon zijn. Zij zag vaak in hare verbeelding brandende bosschen en bergen; afgrijselijke schepselen dwaalden door de vlammen heen en weder en riepen haar om hulp. Dan wierp zij zich op de knieën voor haren biechtvader

Twee maanden na Virginie's dood stierj Paul.

zich, twee ellcndigen, die hare familie oneer hadden aangebracht, van zich verstooten te hebben. Soms raakte zij in woede bij het zien der armoede die men in Parijs aantreft: „Men moest die luiaards naar de koloniën zenden om ze daar van honger te laten omkomen," sprak zij. Dan verviel zij echter weder in het andere uiterste en werd door bijgeloovige vrees aangegrepen. Zij deelde

en bedacht de vreeselijkste kwellingen en kastijdingen om zichzelve te pijnigen. Zoo verlangt de Voorzienigheid, de rechtvaardige Voorzienigheid, een schrikwekkenden boete van de wreeden dezer aarde.

Zij leefde nog eenige jaren op deze wijze voort, beurtelings in ongeloof en bijgeloof ën het leven zoowel als den dood vreezende. Eene grootere kwelling echter wachtte haar nog; zij moest het