is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ligging. In den regel wordt de ligging van den tuin door die van het terrein zelve aangewezen. Dan valt er dus niet meer te kiezen. Waar evenwel het terrein nog geheel open is, terwijl het huis nog gebouwd moet worden, daar bouwe men dit noch vlak vóór aan den weg, noch geheel achteraan, noch precies in het midden, maar bij voorkeur zoodanig, dat er vóór ruimte blijft voor een kleinen voortuin, die de woning van het drukke straatgewoel scheidt, en achter voor een grooteren achtertuin, voor bloemen, groenten en vruchten bestemd, terwijl tusschen deze

twee een breede verbinding blijft bestaan, geschikt voor bloementuin of gazon, zoodat voor- en achtertuin, hoewel gescheiden, toch duidelijk bij elkander blijken te behooren. Daartoe ishetnoodig, dat het huis eenigszins ter zijde komt te staan, hetzij naar rechts, hetzij naar links, zoodat er langs den smallen kant slechts een pad overblijft, breed genoeg voor het verkeer. Doch ook zonder zooveel overvloed van ruimte

is er in verrewep de meeste gevallen nog wel iets te scheppen,

dat aan billijke eischen van smaak voldoet.

Helling. In den regel is het terrein effen en vlak. Een eenigszins hellend terrein moge uit een aesthetisch oogpunt beschouwd hare bekoorlijkheid hebben, voor den goeden groei der planten is het niet altijd even voordeelig. Vooral een helling naar het noorden is hoogst schadelijk. De planten genieten dan te weinig van de zon en hebben te veel van de koude Noorden- en Oostenwinden te lijden, Ken sterke Zuidelijke helling daarentegen is weer te zonnig en te droog. Het beste zou een flauwe helling naar het Zuidoosten zijn, omdat de gewassen daarbij het meest van de morgenzon profiteeren, die al gauw warmte geeft en groei. Toch kunnen schadelijke invloeden, door een ongunstige helling teweeggebracht, nog heel goed opgeheven worden door een rijke besproeiing of door een doelmatige beschutting aan te brengen.