is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk met klimplanten begroeid, is daar ontegenzeggelijk het beste op zijn plaats. Jammer alleen, dat er de schendende hand

zoo vaak in gezet wordt.

Hijzonder onooglijk en hoo<rst gevaarlijk is een afscheiding van prikkeldraad. Toch mag men er den lof niet aan onthouden, dat ze door kwaadwilligen bijzonder gerespecteerd wordt. Gewoon stevig ijzerdraad is goed' om het vee te keeren. maar heeft overigens weinig waarde. Een afscheiding van zoogenaamd kippengaas is vooral tusschen kleine tuintjes op haar plaats Het laat zich gemakkelijk met allerlei klimplanten bekleeden.

Zeer goedkoop en doelmatig zijn de levende hagen. Zij hebben evenwel het nadeel, dat er enkele jaren over heen gaan, voordat zij een voldoende hoogte bereikt hebben. Toch late men zich niet verleiden, om ze elk jaar een flink stuk omhoog te laten schieten, omdat zij daardoor wel spoedig hoog, maar niet dicht genoeg worden en dus niet aan hun doel beantwoorden. Beter een lage dichte, dan een hooge ijle haag. die aan den wind, aan kippen en aan honden vrijen toegang verleent

Windkeeringen. Waar een tuin bijzonder aan den wind blootgesteld is, kan men, indien de oppervlakte het toelaat, langs den Noord-, Oost- en Westkant een strook van + 4 M. afzonderen, die bijv. met hakhout beplant wordt, dat men niet te hoog laat opschieten, opdat het als windbreker kan fungeeren, terwijl aan den binnenkant daarvan nog de eigenlijke haag komt te staan. Op de hooge gronden is eiken- en berkenhout voor dit doel het best geschikt, op de lage gronden els, iep en wilg. Ook kweeen mispelstruiken, hazelnoten en tamme kastanjes kan men hiervoor gebruiken. Op natte gronden is de els de aangewezen boom.

Wanneer men om de jaar of vier — bij eiken om de acht a tien jaar — de dikste takken van dit »hakhout* bij den grond afkapt, dan kan men er op rekenen, dat men bij voortduring een mooie dichte windkeering zal behouden. Hoog en smal opschietende boomen. zooals de Italiaansche populieren, zijn voor dit doel natuurlijk niet geschikt.

Een prachtige windkeering geeft de fijne spar, Picea excelsa, die ook in den winter hare naalden behoudt en dus altijd dicht en groen blijft. Voor haag in kleinere tuinen is ze niet geschikt, omdat ze bij het knippen spoedig kaal wordt

Heggen met afvallend blad. Het meest worden heggen van