is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paden, die laag en vlak liggen en dus vochtig zijn, raken natuurlijk veel eerder met onkruid begroeid dan andere, die hooger liggen en waarbij voor een behoorlijke afwatering zorg gedragen is.

Afwatering. In ons land heeft men meer te klagen over te natte, dan over te droge gronden. Natte tuinen zijn tevens kil en koud en het gevolg daarvan is, dat de gewassen eerst laat in het voorjaar aan den groei komen. Van vroege groenten en fijne vruchten kan daar geen sprake zijn. Bovendien vinden de slakken daar een maar al te aangenaam verblijf.

Voor een behoorlijke afwatering dient dus zorg gedragen te worden. Wanneer men buiten woont, kan dat door slooten en greppels in den regel zonder bezwaar geschieden. In stadstuinen stuit men evenwel niet zelden op groote moeilijkheden. Toch moeten die zooveel mogelijk overwonnen worden. De maatregelen, welke men daar dient te nemen, hangen natuurlijk zeer nauw met de plaatselijke omstandigheden samen. Een aanwijzing, die voor alle gevallen geldt, is hier niet te geven.

Drainage. Wanneer een diepe grondbewerking, gepaard gaande met het graven van greppels en slooten, nog niet voldoende is om voor een voldoende afwatering te zorgen, dan zal men tot het leggen van draineerbuizen zijn toevlucht moeten nemen. Deze buizen legt men ongeveer i M. diep, terwijl de rijen een onderlingen afstand van 8 a 10 M. krijgen. Opdat het water met eenige kracht wegstroomen zal, moeten ze eenige helling hebben, minstens van I op 500, d. w. z. een verval van 2 c.m. op 10 M. lengte. De eindbuis moet boven het gemiddelde peil van de aangrenzende sloot of gracht uitmonden, opdat de uitstrooniing geregeld plaats hebben kan. Draineerbuizen van 4 c.m. doorsnede zijn voldoende. Door tusschenkomst van iederen metselaar zijn ze

wel te verkrijgen. In het groot bedragen de kosten van aanleg, het werkloon daaronder begrepen, ± 11 cent per strekkenden meter. Op kleine schaal uitgevoerd, zal men dus minstens op 15 cent moeten rekenen. De greppels worden van boven 45, van onderen 20 c.m. wijd gemaakt. Op den bodem daarvan worden de draineerbuizen gelegd. Men begint aan het benedeneinde en sluit elke volgende buis in de kraag van de voorgaande. Daarna worden ze

Een greppel met r'et stro° toegedekt, teneinde verstopping te voorkoin doorsnede, men. Ten slotte worden de greppels weer met aarde gevuld.