is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Turfasch. Turfasch is vooral op zware gronden een uitnemende bemesting, niet alleen, omdat ze plantenvoedende bestanddeelen bevat, maar bovenal, omdat ze den grond losser maakt. Door haar hoog kalkgehalte, ± 10 u'0, kan ze ook op veenachtige gronden goede diensten bewijzen. Steenkolenasch heeft minder waarde.

Roet. Roet is een uitnemende meststof. Het geeft krachtige planten van een intensief groene kleur. Men geve er evenwel niet te veel van Het stoffige heeft weinig waarde; het pikkerige is het beste Nimmer geve men het aan den schoorsteenveger cadeau.

Keukenwater. Sommigen, doch het zijn uitsluitend de leeken, schrijven aan het keukenvvater een nogal hooge waarde als meststof toe. »Dat water is vets, zeggen zij, >en het moet dus wel vruchtbaar zijn«. Doch juist het tegendeel is waar. Want het vet, dat zulk water bevat, en dat grootendeels van de borden en schalen afkomstig is, maakt het voor bemesting totaal ongeschikt. Zelfs is het geen plantenvoedsel, terwijl het bovendien de vertering van de in den bodem aanwezige organische stoffen tegenhoudt. Daarbij komt nog, dat het keukenwater in den regel veel soda en chloor bevat, waarvan vooral de laatste voor de planten hoogst vergiftig is. Het gehalte aan eigenlijk plantenvoedende bestand deelen is in den regel niet zoo groot, zoodat men de waarde ervan vooral niet overschatten moet. Vooral bij de vlakwortelende gewassen, zooals de meeste groenten en bloemen zijn, kan het zelfs veel kwaad doen. Niet alleen, dat het deze rechtstreeks dooden kan, maar het maakt bovendien den grond pikkerig, zoodat deze onaangenaam gaat ruiken en ook daardoor het leven der wortels bedreigt. Dieper wortelende gewassen, zooals de vruchtboomen, ervaren er de nadeelige gevolgen niet zoozeer van; het water wordt in zekeren zin eerst gefiltreerd, voordat het hunne wortels bereiken kan.

Het meeste nut kan men van de vaste stoffen, welke het keukenwater bevat, trekken, door het in een zinkput te leiden, waarbij men dan het water, dat het vet en de andere schadelijke stoffen bevat, de gelegenheid geeft, om weg te vloeien. Eén of meermalen per jaar wordt de zinkput leeg gemaakt, waarna de inhoud op den composthoop terecht komt.

Tuingereedschap. Wie de meest voorkomende werkzaamheden in den tuin zelf verrichten wil. die zal het zonder tuin-

2