is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggelijk tot de meest bekende klimplanten. Zoowel in den zomer als in den winter tooit zij zich met haar blad en zelfs voor vochtige en beschaduwde plaatsen is ze geschikt. Dat ze de aangrenzende vertrekken vochtig zou maken, behoort in het rijk der fabelen thuis. Bij strenge vorst verliest ze soms een groot deel van haar blad. maar daar lijdt de plant niet noemenswaardig onder. Want in het voorjaar verschijnen aan de kale takken weer nieuwe frischgroene loten.

De wilde wingerd mag zich in een even algemeene bekendheid verheugen. Ook zij groeit zoowel in de schaduw als in het volle zonlicht. Daarbij tooit zij zich in den herfst met haar veelkleurig gebladerte en heeft zich door haar prachtige herfsttinten een welverdienden roem verworven.

De Ampelopsis Veitchi is een variëteit van de vorige. Zij heeft fijner gebladerte, hecht zich met hare klauwtjes steviger vast en is daarom boven den stamvorm te verkiezen.

De D u i t s c h e p ij p kenmerkt zich door haar groote lichtgroene bladeren en haar buitengewoon weelderigen groei.

Aan den eigenaardigen vorm van hare bloemen heeft ze haar naam te danken. Voor het bekleeden van veranda's, prieeltjes en groote muurvlakken is ze uitnemend geschikt. Zij wortelt evenwel niet gemakkelijk en daarom moet haar planting met de noodige zorg geschieden.

De Blauwe regen is door den vorm harer bladeren en de schoonheid harer bloemen een der schoonste klimplanten, en in den bloeitijd ongetwijfeld de schoonste. Haar overeenkomst in bloeiwijze niet den Goudenregen heeft haar heur naam gegeven. Zij vraagt een warme standplaats en een vruchtbaren bodem. Alleen op het Zuiden komt zij tot haar recht. Jammer is het, dat het altijd eenige jaren duurt, eer zij rijkelijk bloeit.

De T rompetboom, Bignonia radkans, is mede één der schoonste klimplanten voor muren en hooge schuttingen. Hare prachtige trossen van groote, bruinachtig roode bloemen steken zoo sierlijk af tegen haar glimmend en donkergroen gebladerte. De B. grandiflora brengt nog grooter bloemen voort, wier kleur afwisselt van het oranje tot het scharlakenrood. De bloei is bovendien rijker en treedt ook eerder in.

Beide houden ze van een warm, goed beschut plekje, waar ze volop van de zon kunnen profiteeren.