is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkeur het oog rusten op het spiegelend watervlak. Geen steile kanten mogen het omgeven. De helling moet zacht en geleidelijk zijn. Een enkele boom, een wilg of berk, een populier of beuk, een abeel of Tamarix, die zijn beeld op de zachte deining laat golven, een groep van zwanebloemen, gele irissen, lischdodden, pijlkruid of waterweegbree aan den kant, de reuzenbloemen der witte en exotische waterleliën of de half geopende knoppen der gele plompen zich behaaglijk wiegende op den plas. waar het blaaskruid, de waterboterbloem en de waterviolier zich boven verheffen en de waterscheer en het drieblad, het kikkerkruid en het eendekroos als achteloos in ronddrijven, dat alles te zamen vormt zulk een echt Hollandsch tooneeltje, dat men er zich zelfs in de eenzaamheid niet bij vervelen zal. Zoo'n plekje kan in menigen tuin tot stand worden gebracht. Men zie slechts rondom zich en volge de gegeven voorbeelden. Doch men trachte nimmer, dat grootsche ook in kleine tuinen na te bootsen. Een waterpartij in miniatuur maakt een bedroevenden indruk. Want zelfs de stoutste verbeelding is niet in staat om van een putje of een slootje een vijver of een gracht te maken!

ROZEN.

Standplaats. De roos neemt in den tuin een zeer bijzondere plaats in Zij, de koningin der bloemen, mag zich in een ieders sympathie verheugen. (Jammer is het daarom, dat niet altijd de soorten gekozen worden, die het mooiste zijn, dat men zich met zoogenaamde boomkweekerssoorten vaak tevreden stelt.

De roos vraagt een vrije en zonnige standplaats. 1 usschen hooge huizen en in de schaduw van opgaand geboomte komt ze niet tot haar recht Toch is het goed, dat ze gedurende de middaguren door vèr afstaande boomen eenigszins tegen de brandende zonnestralen beschut wordt. Vooral de donkere soorten blijven daar beter van kleur. Bijzonder warme dagen doen den bloei zeer snel verloopen. Men staat er zoo goed als machteloos tegenover. Ook een lange periode van voortdurenden regen kan veel kwaad doen.

Perken. Men plant de rozen zoowel op smalle rabatjes langs den kant van het gazon als op afzonderlijke perken. Die perken dienen iets hooger te liggen dan de naaste omgeving, opdat de beplanting beter tot haar recht zal komen. Toch mogen ze niet