is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bol, maar ze moeten vlak liggen, omdat anders het regenwater te snel afvloeit. Zulk een eenigszins verheven en toch vlakke ligging kan men het best verkrijgen, door het gazon rondom elk bed te laten oploopen.

Het planten. De eenig goede tijd om rozen te planten is de herfst. Wanneer het in het voorjaar geschiedt, geeft het niets dan zorgen en vaak groote teleurstelling. Vooral bij stamrozen gaat het dan met groote moeilijkheden gepaard. De schors gaat rimpelen en de dood is bijna het onvermijdelijk gevolg. In den regel dient de grond vooraf verbeterd te worden. Hij wordt minstens twee a drie steek omgewerkt en met goed verteerden compost of koemest vermengd. In lichte gronden is bovendien een toevoeging van verteerde graszoden, in zware gronden van turfstrooisel of bladaarde bijzonder gewenscht.

Zoodra de planten aankomen, worden ze onmiddellijk uitgepakt en onderzocht, 0111 te zien of ze onbeschadigd gebleven zijn. Daarna worden ze voorloopig ergens in den grond gezet, zoogenaamd ingekuild. Mochten ze gedurende het vervoer wat al te veel ingedroogd zijn, dan legt men ze gedurende een paar uren in het water, opdat ze zich weer kunnen herstellen. Daarna kan tot de planting worden overgegaan. De stamrozen zet men op de perken minstens zoo ver van elkander, dat er tusschen de kronen nog eenige ruimte vrij blijft; langs den rand van het gazon geeft men ze in den regel vrij wat grooter afstand. De struikrozen, die men uitsluitend op de perken gebruikt, komen zoo dicht bij elkaar te staan, dat ze op het oogenblik van hun volle ontwikkeling de heele ruimte in beslag nemen. Omdat de eene soort veel sterker groeit dan de andere, kan er moeilijk een gemiddelde aangegeven worden. Het wisselt in den regel af van 40 tot 70 c.m.

Men zorge vooral voor ruime plantgaten, opdat de wortels vrijelijk naar alle kanten kunnen worden uitgespreid. Aan die wortels wordt al heel weinig gesnoeid. Alleen de gekwetste deelen worden weggesneden. De planten komen iets dieper te staan dan ze in de kweekerij reeds stonden en in ieder geval zoo diep, dat de plaats van vered eling onder den grond komt. Verder worden ze met goeden grond aangevuld en herhaaldelijk begoten, opdat de aarde volkomen tegen de wortels sluit. Vooral bij de voorjaarsplanting dient men, als men tenminste nog eenige kans van slagen hebben wil, met het water niet te zuinig te zijn.