is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt het uitgezaaid. Begin April is het daarvoor de beste tijd. Het bedje moet gedurende den eersten tijd goed vochtig gehouden worden.

Ieneinde steeds frischgroene bladeren te kunnen snijden, worden de oude van tijd tot tijd geheel afgesneden.

Om ook in den winter versche peterselie te hebben, wordt die. waarvan men gedurende den zomer geoogst heeft, bij het invallen van de vorst niet al te kort afgesneden. Als men flinke planten heeft en het loof een handbreed hoog laat blijven, kan men er in den regel gedurende den ganschen winter van blijven oogsten. Tegen strenge koude is ze evenwel niet bestand. Men moet ze dan eind September of begin October in een kouden bak overplanten en ze daar zooveel mogelijk vrij van de vorst houden. Overdag dient er flink gelucht te worden. Ook kan men ze in ondiepe kistjes uitplanten, die men buiten laat staan, zoo lang het weer dit toelaat, doch die men in een kelder of schuur brengt, wanneer het begint te vriezen. Vrije toetreding van licht en lucht zijn daarbij een eerste vereischte. In een zoogenaamden peterseliepot gaat het ook heel goed.

Teneinde veel en lang te kunnen oogsten, moeten telkens de grootste bladeren worden afgeplukt, terwijl men de kleinere spaart. Indien men al het blad tegelijk afsnijdt, lijden de planten te veel.

Postelein. De postelein zaait men voor het eerst omstreeks half Mei op een rabatje voor een muur of schutting op het zuiden, nadat het bedje te voren flink met vloei mest begoten is. Het zaad is bijzonder fijn. Daarom dient men bij het zaaien zeer zorgvuldig te werk te gaan, opdat het overal even dicht op komen zal. Na het zaaien wordt het bedje eerst licht doorgeharkt, daarna licht aangedrukt en ten slotte met oude zakken of iets dergelijks bedekt, die men flink vochtig houdt. Zoodoende kan men na verloop van een paar dagen reeds een roodachtig waas over den grond zien liggen. Het zijn de jonge plantjes, die nu al opgekomen zijn. De bedekking wordt dan onmiddellijk weggenomen.

De postelein kan zelfs de minste vorst niet verdragen. Men late ze niet te hoog worden, omdat ze dan minder lekker is. Na den eersten oogst loopen de plantjes nog wel weer uit. maar ze leveren dan niet veel meer op. Wie een liefhebber van deze groente is, kan ze gedurende den ganschen zomer, tot half Augustus, zaaien.