is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijen en in de rij. Ze behoeven dan niet verplant te worden. Half Maart begint men niet het zaaien der zomersoorten. De vroege soorten zijn voor zomergebruik niet geschikt; zij schieten veel te spoedig door.

Eén der beste en meest gewilde soorten voor den zomer is de bonte Chili; zij geeft groote, vaste kroppen. Ook de postelein krop is een zeer goede soort; hare kroppen zijn prachtig geel, vast en malsch en daarbij vroeger klaar dan de voorgaande. De groote gele luiaard of Zwijndrechtsche groote gele en de Non plus ultra geven zeer groote kroppen. De Laibacher ijssla is minder geschikt, om rauw gegeten te worden ; voor liefhebbers van gestoofde sla is ze uitstekend; ze kan verbazend groot en zwaar worden.

Men geve ze een onderlingen afstand van minstens 30 c.m., alzoo vier rijen op een bedje ter breedte van 1.20 M. Ook kan men ze met succes tusschen andere gewassen telen.

Sla: B i 11 d s 1 a. De bindsla zaait men in de eerste helft van April; omstreeks half Mei heeft men dan reeds goede planten, die op een bedje worden uitgeplant, 40 c.m. van elkander, dus drie rijen op elk bed. Reeds vijf weken later kan ze gesneden worden en levert dan gestoofd een heerlijke groente. De tegenwoordige soorten zijn reeds zoozeer veredeld, dat ze niet meer opgebonden behoeven te worden. Men heeft eene blanke en eene groenbladige soort, die in vorm veel met elkander overeenkomen.

Sla. PI u ksla. De pluksla zaait men op rijen, die een onderlingen afstand krijgen van 20 c.M. Op een tamelijk vruchtbaren grond kan men ze tot twee a driemaal snijden. In dien tusschentijd heeft ook de kropsla het reeds zoover gebracht, dat ze voor de keuken gereed is. Men zaait ze in het begin van Maart in den kouden bak of einde Maart op een weibeschut plekje in den vollen grond. De Australische gele is een zeer goede soort, die ook in den zomer, als de kropsla schaars is, nog zeer goed te gebruiken is.

Wie aan zijn tuin niet veel moeite besteden kan en toch gedurende den ganschen zomer gaarne sla hebben wil, dien kan deze soort bepaald aanbevolen worden. Ze kan zeer goed tot in de maand Mei gezaaid worden, geeft een kolossale opbrengst en is heerlijk malsch van smaak, zoodat ze zelfs voor kropsla niet behoeft onder te doen.

Sla. Dunsel. Dunsel kan volstrekt geen tegenspoed ver-