is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken wil, die lette er op. dat aan de vleugels de noodige zorg wordt besteed. Eerst moeten deze krachtig zijn, voordat het centrum zich flink ontwikkelen mag. Daarbij dient men er tevens voor te zorgen, dat de gesteltakken, voor zooverre ze loodrecht omhoog loopen een onderlingen afstand van ± 1.20 M. hebben. Want deze dragen het vruchthout ter weerszijden. Voor de vlakliggende takken is een afstand van ± 60 c.M. voldoende, omdat zij hun vruchthout slechts aan den bovenkant dragen.

Bij oude druiveboomen laat de vorm soms veel te wenschen over. Meestal hebben zij te veel hout. De gesteltakken staan te dicht op elkander en dientengevolge is het vruchthout dood gegaan. Lange kale gedeelten kan men er op aantreffen. Met een weinig overleg kan hier vaak veel gedaan worden. In den herfst, als het blad afgevallen is, worden de beste takken er uitgezocht. Zij laten zich gemakkelijk buigen en kunnen allicht zóó aangebonden worden, dat zij een tamelijk goeden vormboom geven. De afstand tusschen deze gesteltakken bedraagt ± 60 c.M. of 1.20 M . naarmate zij vlak liggen of recht omhoog gaan. Alle hoofdtakken, die overcompleet zijn, snijdt men weg. Daarna wordt het vruchthout onder handen genomen. Het is een eerste vereischte, dat dit dicht bij, zoo mogelijk zelfs onmiddellijk op den gesteltak staat. Wanneer elke gesteltak van 20 tot 20 c.M. afstand met vruchthout bekleed is, dan is dat voldoende. Dit vruchthout wordt weer op twee goede oogen ingekort en verder behandeld, zooals hiervoren beschreven werd. En mocht de eene of andere gesteltak over eenige uitgestrektheid wat kaal zijn, men make zich daarover niet ongerust. Nu er zooveel hout weggevallen is, bestaat er groote kans, dat het schijnbaar doode daar uitbot en nieuw vruchthout geeft. Ook daar, waar zich oud en herhaaldelijk teruggesnoeid vruchthout bevindt, make men van deze nieuwe scheuten, die rechtstreeks uit den gesteltak voortkomen, een dankbaar gebruik. Want hoe dichter het vruchthout bij den gesteltak staat, des te grooter zullen de trossen worden.

Een paar punten moeten hier nog besproken worden en daaronder in de eerste plaats dat omtrent de bemesting. Een druif is een krachtige groeier en vraagt dus veel voedsel. Dat wordt nog al eens vergeten. En in de tweede plaats is het zwart worden van bladeren en bessen een ware ramp, die dikwijls optreedt en den geheelen oogst bederven kan. Deze kwaal wordt veroorzaakt door een schimmelziekte,

13