is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardbeien en frambozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchtsoorten zoo!), want slechts enkele komen in aanmerking.

Voor den groothandel is 't meest geschikt de van ouds bekende Hornet, een mooie, groote, ronde, roode vrucht, die zeer geurig, sappig en smakelijk is en bovendien zeer goed draagt; ook een der beste soorten voor den tuin en voor tafel vrucht zeer geschikt. Later is in den handel gekomen de Superlatief, die tegenwoordig zeer veel geteeld wordt, en terecht, want het is een uitmuntende vrucht. Min of meer lang en puntig van vorm en zeer groot (grooter, doch iets drooger dan de Hornet), mooi rood van kleur, wel geurig, is 't een framboos die, vooral in de laatste paar droge zomers, haar eertijds gunstige reputatie, diedoor de mindere saprijkheid der vruchten wel eens in gevaar was gebracht, volkomen heeft gehandhaafd.

Verder bestaan er nog een paar roodvruchtige soorten, die voor particulier gebruik op kleine schaal eenige waarde hebben, nl. Engelsche roode, een goede, donker gekleurde sappige vrucht, en Falstoff, eveneens een ronde, roode, goede framboos.

Nog een gele framboos voor den zomer is de Gele van Chili, een mooie, groote, gele vrucht, die saprijk en geurig is; dit soort draagt goed.

Als herfstfranibozen komen ons het meest geschikt voor: Merveille des quatre saisons rouge en Merveille des quatre saisons jaune, een roode en een gele framboos, die beide goed dragen en mooie vruchten geven. De roode groeit zeer sterk en maakt lange scheuten; zij draagt aan 't boveneind daarvan. De gele maakt veel korter scheuten, draagt ook aan het uiteinde, doch minder rijk; de vruchten zijn echter smakelijker. Het is niet onaardig als tafelf ruit roode en gele frambozen te hebben; de meeste menschen kennen zelfs de gele niet en toch mag een kennisma

king aanbevolen worden, want ze zijn zeer geurig en saprijk.

* *

*

Ziekten. Enkele malen treft men op de bladeren zwarte vlekken aan, die er gemakkelijk afgewreven kunnen worden. Deze worden veroorzaakt door de roetdauw (Capnodium salicinurn), die vooral bij warm of vochtig weer en aanwezigheid van honingdauw optreedt. Als bestrijding kan dienen het voorkomen van bladluizen (de oorzaak van de honingdauw) en het niet telen van frambozen onder andere boomen.

Verder treft men op de bladeren aan een witachtig overtreksel, veroorzaakt door een meeldauwzwam (Crysiphe Rubi). Daartegen' bestrooie men de aangetaste deelen met zwavelpoeder, of men phikke deze bij het uitbreken der ziekte af en verbrande ze.

Dan treft men op de bladeren aan oranje gekleurde vlekkenj waaruit later een rood poeder komt, terwijl men dan aan de' onderkant der bladeren zwarte bultjes vindt, die zich gemakkelijk laten wegwrijven. Een en ander wordt veroorzaakt door een zwam, de frambozen roest (Phrcig/uidtutn Rubi Idai'i), en komt weinig voor, als men bij het optreden de aangetaste deelen spoedig afsnijdt en vernietigt, zal men er verder weinig last van hebben. Op bramen komt deze ziekte meer voor.

Een valsche meeldauwzwam, veroorzaakt door Pcronospora Rubi, geeft, vooral bij warm, vochtig, weer, groote, bleeke plekken op de bladen. Tijdig bespuiten met Bordeaux'sche pap en het verzamelen der afgevallen bladeren, kan als bestrijdingsmiddel dienen.

Overigens heeft de framboos weinig van ziekte te lijden.

* *

*

Schadelijke insecten. In de eerste plaats moet genoemd