is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verraden den kolonel liet wonder, dat in zijne afwezigheid plaats greep. I)e Guiche blijft aanhouden, dat Roxane zich zal verwijderen. Cyrano grijpt een geschikt oogenblik aan, 0111 Christiaan te zeggen, zich niet te verwonderen, wanneer Roxane straks mocht spreken over brieven, wier bestaan hem onbekend is. Dit, gevoegd bij wat de traan op den brief verried, stemt C liristiaan droef, wat zich uit in zijn onderhoud met Roxane. C liristiaan gaat en Cyrano zal Roxane mededealen wat er bij beiden is omgegaan.

Nauwelijks is Christiaan weg, of er knalt niusketvuur en kort daarna, wordt Christiaan opgedragen als eerste slachtoffer bij den hernieuwden aanval.

Roxane wordt gedwongen te vluchten. De krijgskans keert. Kr wordt gesommeerd tot overgave. Cyrano wijst de Guiclie op zijn plicht Roxane te redden, die haar in zijne armen wegvoert. Onder hevig vuur van de aanvallers, wordt de geheele compagnie in de pan gehakt, en sterven de kadetten den heldendood onder het zingen van hun strijdlied.

^ Ui DE BEDRIJF. (1655, dus 15 jaar later).

Cyrauo's krantje.

Het park bij het klooster der „Zusters van het Kruis".

Cyrano brengt geregeld des Zaterdags een bezoek aan het klooster, waar sedert 10 jaren Roxane als zuster leeft, bij welke gelegenheid hij zijn nicht dan de nieuwtjes uit de courant komt voorlezen.

Roxane geheel in het zwa.rt met weduw-kap en langen sluier, komt niet de Guiche, die zeer verouderd is, den tuin in.

Beiden zijn het verleden nog niet vergeten; Roxane bewaart ( liristiaan s laatsten brief als een reliek. Le Bret, Cyrano's trouwe verzorger, komt niededeelen hoe zijn oude vriend zich in de laatste dagen gevoelt. De Guiclie meent, dat Cyrano zich moet inaclitnemen, en niet te veel in het openbaar komen.