is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ragueneau komt gejaagd op ra doelt Le Bret mede, dat hij t'yrano ontmoet heeft, eu gezien hoe geheel onverwacht in een huis waar deze voorbij ging, oen venster geopend en een groot stuk hout hom op hot hoofd word geworpen. Hij werd voor dood weggedragen. Le 15rot 011 Ragueneau gaan snol weg, en lotton niet erop dat Roxane hen terug roept.

Roxane gaat aan haar borduurwerk en is ijverig bezig, wanneer t'yrano langs het bordes naar buiten komt. Hij ziet zoor bleek, en draagt den vilt hoed diep in de oogen gedrukt. Hij zot zich in don stoel vóór den boom, eu tracht door een vroolijken toon den indruk weg te nemen, dien zijn uiterlijk opwekt. Hij vertelt Roxane wat er sedert ziin laatste bezoek dag aan dag is gebeurd, tot hij eindelijk in elkaar zakt. Roxane roept om hulp, doch t'yrano beheerscht zich en geeft voor, dat de wond welke hij voor Atrocht opliep hem steeds schrijnt. Ook Roxane hooft wondon die haar voortdurend pijn doen. Zij haalt ('hristiaans laatsten brief to voorschijn en staat Cvrano op zijn verzoek toe, dien te lezen. Over liaar tapisseriewerk lieengebogen luistert zij toe, doch kijkt verwonderd op. als zij hoort hoe t'yrano in donker loost, waardoor haar zijn geheim wordt verraden, dat hij 11 jaren lang heeft bewaard, en zelfs nu nog wil ontkennen. Le Bret en Ragueneau, die hem niet vonden, komen nu aanloopen.

Cyra.no licht don hoed. waardoor hot verbonden hoofd zichtbaar wordt. Hij vertelt het heden en verliest zich in het verleden. Hij voelt zijn einde naderen, meent in gedachten zijn oude vrienden de Gaskonjers tehooren en wordt door oen hevigen aanval van koorts als hot ware uit zijn stoel opgeschrikt, waarna hij togen den boom geleund met ontblooten degen in broede en bezielde bewoordingen afscheid neemt van liet leven, doch onverwachts door een duizeling bevangen in de armen van Le Bret en Ragueneau valt.

— IK I- —