Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie ik er 't meest aantrof, soms aan een simpel dinertje, waren de guitige oome Jan en een paar uit Groningen afkomstige families.

Het huis was niet gezellig. Van uit den winkel kwam men in den gang, waar zich de trap bevond die leidde naar de werkplaats voor de sigarenmakers op de hoogste étage. Naast winkel en gang liepen drie vertrekken en suite, hoog en vrij ruim, maar vooral de middel- en de achterkamer somber. De laatste diende voor woonvertrek, en, als ik 't mij goed herinner, meteen voor kantoor, terwijl des voormiddags de bezoekers in de zijkamer werden opgewacht. Op de le étage was een klein sober en antiek gemeubileerd vertrekje, dat op een binnenplaatsje en de keuken uitzag. Het stond altijd, als ik in de stad kwam, te mijner beschikking, en werd daarom door mij het profetenkamertje genoemd. De geheele inrichting van het kapitale huis had, vond ik, iets gedrukts, zooals trouwens van de meeste Amsterdamsche burger- en koopmanshuizen uit dien tijd.

Daar en in dien kring is Van Maurik met zijne zuster Johanna grootgebracht en opgevoed. Maar mijne herinnering reikt niet veel verder dan tot zijn lle of 12e jaar. Als kind was het een aardig, blond, niet zwaar gebouwd ventje. De guitigheid zag hem de oogen uit, hetgeen den ouden Just en ook de moeder wel smaakte, 'k Zou hem nog kunnen uitteekenen, als ik, zooals de „ouwe Barend" zei, maar teekenen kon. 'k Heb meermalen geestige teekeningetjes van hem gezien, die mij door de ouders met eene zekere glorie werden getoond. Men kon al vroeg merken, dat hij geen alledaagsche jongen was, maar er een of ander talent in hem stak, 't welk aan de eigenaardigheden van zijn vader en tegelijk aan de hoogere beschaving zijner moeder deed denken.

Ik geloof niet, dat de ouders hun tweetal vertroetelden. Als ik er later nu en dan logeerde, kreeg ik den indruk dat oude Just de opvoeding grootendeels aan Mama overliet, en slechts in erge gevallen met zijn gezag tusschenbeide kwam. Zij was dan ook uitstekend voor die taak berekend. Hoewel altijd zacht en minzaam, wist ze zich toch, als 't moest, flink te laten gelden. Vader en moeder beide waren oprecht vroom en hadden een afkeer van alle uiterlijk vertoon en geknoei in den godsdienst.

Sluiten