is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven van Justus van Maurik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalen kop te maken met slechts een klein randje haar, zoodaf men die kaalkop niet bemerkte als hij zijn hoed, pet of wat ook, ophad. Hij zorgde er dan wel voor, dat hij op 't tooneel zijnde, zijn hoofddeksel afstootte of zoogenaamd bij toeval verloor, opdat de toeschouwers zijn gladden schedel zagen. Guitenstreken uit te halen tusschen de coulissen, wanneer anderen op 't tooneel waren, mankeerden nooit. Hierdoor hadden de spelers dan dikwijls de grootste moeite om in hun rol te blijven.

In datzelfde tijdperk hielden wij ons ook bezig met natuurkunde, voornamelijk op het gebied der electriciteit. Uit alles wat hij verrichtte, sprak de hem eigen humoristische geest.

Van knaap tot man bleef hij in dat opzicht dezelfde. Menig staaltje van echte jongensstreken zou ik nog kunnen meêdeelen, waarbij Just een eerste guit toonde te zijn.

Van Maurik bezat een goed hart, steeds was hij hulpvaardig en mededeelzaam voor zijne medemenschen, erkentelijk voor de kleinste attentie, die men hem bewees."

sjc

Justus van Maurik's zin voor het volksleven is op straat, op „Het Water" ontwikkeld, door het in aanraking komen met de bonte menigte, die zich daar dagelijks bewoog.

Zijn vader had eigen zeilschepen in de vaart, gelijk andere kooplieden en handeldrijvenden op het Water, den Nieuwendijk en in de Warmoesstraat. Gekleurde teekeningen er van hingen op zijn kantoor. Zoo kwam Justus al vroeg met zeelieden in aanraking1 en raakte bekend met al wat tot de kleine vaart behoort. De kennis van en de liefde voor handel en scheepvaart werden versterkt door al de beurtschepen, gekomen van overal, die in het Damrak lagen. De schippers leefden het buurtleven van het Damrak mede. Bij feestelijke en droeve gelegenheden kwamen de schippers bij de bewoners van het Damrak aan huis, en de Damrakkers op de schepen. Zij wenschten elkaar wederkeerig kermis en nieuwjaar en stonden 's avonds met