is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven van Justus van Maurik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is heel veel waard voor ccn artist, meer dan menige n meent. Nu is hij nog op dien leeftijd dat hij onder controle kan en wil staan van den kapitein der boot later gaat dat zoo gemakkelijk niet meer. Nu kunt gij het doen en dit reisje zoo uiterst weldadig, zoo hoogst nuttig voor zijn ontwikkeling gunnen. Waarachtig het daarvoor uitgegeven geld is een op goede rente uitgezet kapitaaltje. Ge zult zien, dat ik gelijk heb, als ge hem laat gaan. De jonge Nieuwenkamp, U die ook zoo'n bootreis meemaakte, kwam met heel andere, veel betere ideeën, minder bekrompen en verruimder blik terug. Nu nog teert hij op de toen opgedane ervaringen, en hij is mij nog altijd dankbaar, dat ik zijn vader even als ik nu li hoop te doen heb overreed om hem te laten gaan.

Ge kunt hem nog gemakkelijk voor den 24st>-'n Juli doen inpakken, wat hij uoodig heeft. Er kotnt ook nog bij, dat er later geen gelegenheid is zoo'n bootreis mede te maken ik heb nu de gelegenheid gehad lis bij den Heer B. te introduceeren. Profeteert er nu van!

Ik kan niet meer ik heb te veel pijn. Saluut.

Uw

Justus v. Maurik.

Ik hoop dat ge 't lezen kunt.

Van Maurik heeft eindelijk het echtpaar E.... overgehaald hun zoon de reis te laten maken. Zoodra hij er zeker van was, schreef hij, blij, als of 't hem zelf' betrof, aan de moeder.

Haarlem, 20 Juli 1903.

Beste moeder E....!

In onzen tuin is een lieve vogel, die dit voorjaar vier kleintjes had, ge zonde, flinke aardige, vroolijke vogeltjes, die hun gele snaveltjes onophoudelijk sjilpend opstaken, met hun korte vleugeltjes klepperend. Ze kregen volop

1) De thans bekende teekenaar, etser en houtsnijder, die in zijn woonschip: ..De Zwerver" in ons land en in het buitenland kunsttentoonstellingen houdt, en het vorig jaar, niet een opdracht in zake kunst, door het museumbestuur van Krefeld en Hagen(Duitschland) een reis naar Oost-Indië deed. Zijn eerste teekeningen komen voor in het geïllustreerd tijdschrift: „Eigen Haard."