is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< De ellendige exploitatiezucht, stelde met kracht het «vraagstuk der weezenverpleging aan de orde in onze - kerkeraad.»

Ds. LAURENTIUS, Ds. SWALMIUS en de ouderling JACOB CLAASZ. pleegden in de wijnmaand van 1634 overleg met de broeders Diakenen.»

'De stichting van een gebouw bleek onvermijdelijk.

< Het jaarlijksch onderhoud scheen niet al te bezwaarlijk te zullen zijn. Doch «< de koste tot de plaatse het gebouw en den liuisraet»» zouden moeten gevonden

«worden.»

De commissie kreeg nu van den kerkeraad in last, de zaak bekend te maken aan Heeren Burgemeesteren en hunne hulp tot dit heilig goed werk te verzoeken. *)

Die hulp kwam echter niet zoo spoedig, ofschoon de armenzorg belangrijk was. Dit getuigt de som van ƒ239.000.—•, die in liet jaar 1650 daarvoor werd uitgegeven.

Blijkbaar moest er nog iets gebeuren, waardoor de noodzakelijkheid aan den dag kwam voor de stichting van een Weeshuis, d. w. z. voor die ouderlooze kinderen, die, volgens COMMENIUS, wijd en zijd door de «gantsche stadt verstroijt waren, en bij Iuijden raackten, daar ze honger leden en de buijck pas te halve

< vol kreghen , om ze < evenals in 'tgroote weesluiijs (het Burgerweeshuis) < bij den andere in alle geschiktvheijdt, vreeze des Heeren met het leeren van leezen, «schrijven en een eerlijck ambacht opgevoedt en groot «ghemaekt mochten werden, om tot haar jaren geko-

< men zijnde, eerlijck uijtgezet te werden.»

*) Dr. O. J. Vos Azn, Spiegel der Historie