is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alzoo de Heeren Burgemeesteren en de Regeerders der stad Amstelredam goed gevonden hebben voor de kinderen van de Arme Ledematen der Ware Gereformeerde Christelijke Nederduijtsche Gemeente door de Diaconie derzelve Stede te doen bouwen een Nieuw Weeshuis: Zoo is 't, dat mijne Heeren van den Gerechte, 't Reglement hier aan volgende door den Eerwaardigen Kerkeraad en de Diaconie voornoemt ontworpen ende in gesteld, ten eijnde alles met behoorlijke ordre zoude geadministreert worden, Gelezen ende Ge-examineert hebbende, 'tzelve Reglement geapprobeert ende geratificeert hebben, gelijk haare Agtb. het approberen ende ratificeeren bij dezen.

Ordonneerende ende lastende een iegelijk, zulks aangaande zich daarna in allen zijnen deelen eractelijk te regueleren, ter tijd ende wijlen toe dat anders bij mijne voornoemde Heeren zal worden gestatueert.

Art. 111 zegt, dat Bestuurderen zullen gehouden zijn:

Tweemaal ter weeke in 't Weeshuijs te vergaderen als des zomers:

Woensdags 's morgens ten zeven, Zaterdags namiddags ten vijf uuren. Des winters op gelijke dagen; 's morgens een uur later. —

In Art. VII lezen we:

De kinderen te straffen naar eijsch van Zaaken ende Nature van 't quaad, maar zullen geen kind vermogen op te sluijten, nog Blok aan 't Been te hangen, nogte ook geen kind uijt het Huijs zetten om eenige Delicten, als met kennisse ende conzent van de geene, die de Heeren Burgemeesteren daar toe zullen committeeren.