is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«dat de kinderen tot November Duinwater moeten drinken in plaats van melk en water» en wel: «tot bevordering van de gezondheid.» —

Tegenover de mededeel ing omtrent het bezoek van het Japansche gezantschap 24 Juni 1862, bestaande uit 15 personen en Burgemeester en Wethouders dezer stad, welk gezantschap onthaald werd op champagne en gebakjes, klinkt wel wat schril het voorstel om de voeding te verbeteren, daaraan haperde dus iets. De meisjes op de winkels, zoo lezen we, «ontvangen een snede tarwebrood; om echter te zorgen, dat alles nauwgezet geschiede, zullen de boterhammen gewogen worden.»

Zoo ook besloot men tot betere vleeschvoeding, ofschoon een der Bestuursleden op wetenschappelijke gronden verklaart, «dat de vleeschvoeding voldoende was», nl. om de drie weken een os en twee maal in het jaar zes varkens, 't Voorstel was om voortaan een os om de twee weken te doen slachten.

Daar echter de meerdere kosten + ƒ2500 per jaar zouden bedragen, achtten twee Bestuurderen zich bezwaard het voorstel aan de Diac. Verg. te doen» en verzoeken mitsdien hiervan aanteekening in de notulen.»

We kunnen ons het bezwaar van die broeders Diakenen,'mannen, die de kapitalen zuinig en voorzichtig hebben te beheeren, voorstellen, wijl in die jaren de subsidie uit de Diaconale kas reeds tot ƒ 80.000 was gestegen.

Daar tegenover staat de wel wat roekelooze wijze van de zorgen noodeloos uit te strekken. Kinderen werden opgenomen tot hun 17de jaar, waardoor de bevolking stationair zeer hoog bleef.