is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedkeuring aan de Bouwplannen voor liet nieuwe hnis hechtte en daarvan schriftelijk ïieeft doen blijken.

De groene grijsaard», zooals Ds. hasebrof.k het Weeshuis noemde, werd dus niet gesloopt door den tand des tijds, maar moest sneven onder de mokerslagen van den sloopcr.

Vrijdag 29 Juni 1838 >eschiedde de eerste steenlegging, ook thans wed v bij Ju huis als bij het oude, door een zoon van den Burgemeester, nu:

David Willem Hacke van Tienhoven.

De bevolking werd zoo lang in belendende perceelen, eigendom van de Diaconie, gehuisvest, doch kon reeds op 22 November 1889 de nieuwe woning betrekken, op welken datum \ie inwijding plaats vond.

Als voorzitter van den Kerkeraad werd o. a. door Ds. A. VOORHOEVE het woord gevoerd.

Tal van genoodigden woonden ook deze openingsplechtigheid bij, die natuurlijk alweer met de noodige opgewektheid door de bewoners gevierd werd.

Dit gebouw werd opgetrokken naar de plannen van den architekt C. B. POSTHUMUS MEiJES. *)

Zoo was dan de Diaconie der Ned. iierv. Gem. thans eigenaresse van twee Weeshuizen.

Had het Weeshuisbestuur gehoopt ook nog in het bezit te komen vari een Ziekenhuis met isoleergebouw, voor 40 kribben, begroot op ƒ40.000. de Diac. Vergadering kon hieraan hare goedkeuring niet schenken. Zij meende, «dat liet aanbeveling verdiende, om de besmettelijke zieken in het buiten gasthuis te doen verplegen . —

*) Zie aanteekening 11.