is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zuiderkerk; 's middags de meisjes naar de bijbellezing in de Oude Zijdskapel en de jongens in huis catechetisch onderwijs.

Wij vreezen echter, dat men al te veel aan vormen hechtte en te zeer gebonden was aan eene gewoonte, die, hoe goed ook bedoeld, het tegenovergestelde bewerkte, van wat men er mede trachtte te bereiken.

Er kwam echter kentering; men begon met af te schaffen het bezoeken van de Bijbellezing in de Oude Zijdskapel en er werd rekening gehouden met den in 1864 uitgesproken wensch van het bestuur, «om eene beurt aan te wijzen, alwaar eene predikatie naar de behoefte van de verpleegden en beantwoordende aan hunne vatbaarheid, gehouden wordt.»

Den 6den Januari 1867, werd de eerste predikbeurt gehouden voor de Diaconie- en de Burgerweezen, in de Oude Kerk.

De leerrede bij die gelegenheid door Ds. K. F. Ternooij ApÈL uitgesproken, werd uitgegeven ten voordeele van het Nieuwe Weeshuis.

In 1869 kwam nog eene belangrijke verandering tot stand. Het was namelijk gewoonte, om de wenschen, door een jongen en meisje uitgesproken, namens allen die op 1 Mei ontslagen werden, te doen drukken.

Een exemplaar werd dan aan elk kerkeraadslid aangeboden, met het doel om daarvoor eene geldelijke belooning te ontvangen.

Dit gebruik, het aanbieden van een afdruk n.1. werd afgeschaft, doch om de wenschers schadeloos te stellen, werd besloten tot het schenken van een douceur; een stelsel, dat nog tot 1903 gehandhaafd bleef, doch sedert is afgeschaft.