is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. Dat eene afzonderlijke Godsdienstoefening voor

Weezen alléén zal worden ingesteld. 3e. Daarvoor bij de Kerkelijke Commissie een kerkgebouw aan te vragen.

4e. Eene commissie van twee leden te benoemen, die met de uitnoodiging der voorgangers zal worden belast.

Deze «Weezenbeurt», die blijkbaar in liet leven was geroepen, om zekerheid te hebben, dat de verpleegden alleen de prediking overeenkomstig de belijdenis onzer kerk zouden kunnen bijwonen, werd eveneens gehouden in de Oude Kerk. —

Dat orde en tucht in die dagen nog al te wenschen lieten, en het handhaven daarvan aan Bestuurderen niet weinig zorg gaf, blijkt uit eene aiededeeling van Br. OREVERS, gedaan in de Vergadering van 31 Juli 1873, over plannen van werkstaking bij de werkjongens, bij diverse patroons ni.. wegens strenge controle op het loon door hen verdiend en op het zakgeld.

In Augustus van dat jaar had die bandeloosheid zelfs zulk een uitbreiding gekregen, dat het er al den schijn van had, alsof sommige jongens, daarin gesteund door familieleden, een oproertje in het leven wilden roepen.

Men was reeds begonnen met het inwerpen van ruiten; buiten en in de Stichting heerschte eene «opgewonden» stemming en op de onbeschaamdste wijze werd het Bestuur beleedigd. Maar al te duidelijk bleek, hier was een brutaal en driest verzet, tegen maatregelen van orde en tucht.

Doch niet alleen de groote jongens, maar ook de groote meisjes gaven aanstoot en toonden dit voor-