is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeninoen en Bijlagen.

(1) Deze giftbrief, waarvan bij gelegenheid van het200jarig bestaan, door den schoonschrijver, de Heer Q. Eduard Meijer, een fraai geillustreerd afschrift werd vervaardigd in opdracht van Mr C E. Vaill.ant, secretaris dezer stad en door dezen het Weeshuis geschonken, luidt als volgt:

Extract uit de Resolutiën van de vroedschap der stad Amsterdam.

Den 6 Januarij A11. 1656.

«Op de requeste gepresenteert bij Diaconen van de «Nederduytse Kerck, om te mogen hebben de grondt van «stadts wegen, om daarop een liuys te bouwen voor de kinderen onder haer opsicht opgevoet wordende, ten eynde «deselve met beter reglement in ambachten, hantwercken «en de manieren van leven inogten worden opgebraght.

«Zijn de Heeren Burgermeesteren geauthoriseert omme «de gemelte Diaconen een bequame grondt tot opbouwinge «van een zoodanigh Huys te vereeren, gelegen omtrent «den Amstel by de picqueerstalle.»

Den 26 January A». 1656.

«In plaatse van dit Erff by de picqueerstalle is goet ge«vonden dat de Heeren Burgemeesteren zullen aanwyzen