is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit Bestuur werd met het oog op de feestviering toegevoegd als gecommitteerden van den Kerkeraad: de W.herw. Heer Ds. H. Steenbero en de Eerw. Heer Ouderling S. \ an Osenbruooen ; als gecommitteerden van de Qroote Vergadering van Diakenen: de Heeren: J. Knol, W. J. Ankersmit en P. Proost.

Omtrent de bijeenkomst in de kerk op 15 Dec. 1S57

lezen wij:

De kerkelijke feestviering voldeed aan aller verwachting. De grootste orde en regelmaat en dat passende decorum, hetwelk bij dergelijke gelegenheden zoozeer gewenscht is, hadden daarbij voorgezeten» en verder:

Toen de menigte de kerk had ontruimd, begaven de weeskinderen zich in dezelfde orde terug naar het weeshuis. Wederom gingen de Bestuurders bij het huiswaarts keeren aan hun hoofd. Talrijke vlaggen wapperden in de Kalverstraat en van al onze gestichten, van de huizen der Bestuurders en Bestuurderessen en van vele leden van de i linrnnale Vergadering, ter eere van den heugelijken dag.

De stedelijke regeering had verordend, dat gedurende hei gaan en terugkomen der weezen, ter verzekering van hunnen ongestoorden tocht, de Kalverstraat niet mocht

worden bereden.

Het sta hier als eene getuigenis van de algemeene belangstelling, die h _t weeshuis bij de viering van zijn tweede eeuwgetijde ondervond.

(8) Hier volgen de namen van Leden en Oud-leden der Commissie voor de Stichting van een nieuw weeshuis. Ds. J. C. van Marken, Mr. g. h. de Marez Ovens, Dr. E. Laurillard, J- F de Beus,

H. J. Bloos, J- C. Oldenboom,

W. L. Wendelaar, J- E. Moltzer, T. de Langen, J- F- Tack Hz.,

W. F. Overhoff, J- Wartena Jr.,