is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ON/K TOONEKI.SCHOOI.

/^Vnder de ingeboren neigingen van den mensch behoort het Tooneolspelen. Het was VV steeds een behoefte; toen het menschelijk vernuft er zich mee ging bemoeien, is hot oen kunst geworden.

Wij allen Ihooggeachten belangstellenden lezer zonder ik desverlangd uit, spelen min ot meer komedie. Wij doen dit met meer of minder begaafdheid, met min of meer treflenden uitslag. Hoe minder treffend nu die uitslag is, des te eer begrijpt men meestal, dat het tooneelspelen, evenals alle andere dingen, geleerd moet worden, wil men het goed doen.

Ken I ooneelschool ligt dus in de natuur der dingen. \ oor onze kleine dagelijksche behoeften: vriendelijk kijken bij kiespijn; aangenaam glimlachen als men verveeld wordt; belangstelling toonen bij een verhaal, dat men juist voor do derde maal dien dag hoort, daarvoor moge de dagelijksche oefening toereikend zijn de zoogezegde ..School des Levens , doch wil men een heel mensch uit een boek halen en hem voor den toeschouwer aannemelijk, ja zelfs levend maken, dan is diepe en ingaande oefening noodig.

Deze of een dergelijke redeneering, want ik heb van onze landsburen geleerd eerst de noodwendigheid van een ding te bewijzen, eer ik het ding zelf behandel, en zou niets liever doen dan bij I , lezer, den indruk van grondigheid en lang nadenken verwekken, een dusdanige redeneering dus, leidde er het eerst Jacob van I.kxnei' toe. een uitgebreid plan tot verbetering van den bestaanden toestand van het Nederlandsch I ooneel aan het oordeel van zijn tijdgenooten te onderwerpen en zulks in het jaar 1801.

Het kan dan ook geen verwondering wekken, dat sindsdien in Nederland deze zaak ijverig is besproken, zoodat eindelijk in 1869 op voorstel van Mr. |. N. van Hai.i., op een der Xederlandsche taal- en letterkundige congressen, en wel te Leuven, werd overgegaan tot het oprichten van een I ooneel verbond. Dit Tooneelverbond, dat toen werd opgericht, is echter niet geweest een Tooneelverbond, maar het Tooneelverbond. Rn nauwelijks bestond het, ot het heeft gedaan wat het eerst op zijn weg lag: het Tooneelverbond heeft gesticht „de" Tooneelschool.

kn nu begrijp ik dat het op mijn weg ligt, den lezer cijfers en jaartallen te geven, wil ik niet alle aanspraak op den naam van degelijkheid en mitsdien een aanzienlijk deel van zijn hoogachting verliezen. Want nooit, en hierbij spreek ik een kostbare levenservaring uit, nooit zal men iemands respect en vertrouwen verwerven, als men hem niet vooraf enkele malen diep en grondig verveeld heeft.