is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verliet de I ooneelschool in IS'>4, en werd aanvankelijk als volontair, in 1K9~> als „tooneelspeler" hij de K.V- „Het Nederlandscli Tootieel" geëngageerd. Speelde daar o.a. „Vosmeer" in den „( lijsbrecht , „Schelïer" in „Inkwartiering", „Mulder" in „LT timo", „De Vorst" in „Hot gunst", ..Keilerman in „Oud - 1 leidelberg", „De Tuchtknaap" in „Samson". Sinds 1908 aan de Tooneelschool verbonden als lee raar in de grimeerkunst. Sloot zich in 11H)'» aan bij de Naamlooze \ ennootschap „Het Tooi wel", dir.

VVii.i.km Royaards.

Verliet de looneelschool in 1 !S'>1 en was successievelijk verbonden aan de K. V. Het Xederlandsch Tootieel".. Grand Théiitredir. Geur. A. van Lier, „Salon des Variétés". dir. Marie van Westerhovi.n, en het ..Indisch Tooneetgesel schap" dir. Hknri Brond<;eest. Voornaamste rollen: „Esther" in „Dertig Zilverlingen", de,.\ rouw' in „Mislukte Levens", en het krankzinnige Grootmoedertje in „Vergulde Leugens". Sinds 1'XJS weder geëngageerd bij het gezelschap \ as Likk, Amsterdam.

\ erliet de 1 ooneelschool

in 1902 en werd het eerst verbonden aan Het Lyrisch 7'ooiieel", directie Lomax, Excki.kx, Raahe. Daarna aan „//</ /laar lenisch Tootieel", directie Louis Borw m e est er, waarmede hij een reis naar Indië maakte. Sinds 1l*)7 deel uitmakend van De Hagespelers". \ oornaam ste rollen: „Mr. Burgess" in„Candida" van I >. Siiaw ; Koorleider" in „Antigone"; ..Raaks" in „Se non e vero.." v. Van Riemsdijk ; „Boschwachter" en „Pro loog" in ..Lanseloet", en • Machinist NhiT'in . Kleinburgers" van CtORKI

WILHELM IN A DUYMAER VAN TWIST

Werd in 1'X M> toegelaten tot de Tooneelschool, maar verliet die reeds een jaar later om zich te verbinden aan het Rotterdamseh Tooneetgeselschap onder dirvan den heer I'. D. vax Evsdex. Door haar jeugd ertoe aangewezen, speelt zij de ingénue-i ollen van het répertoire, o a. „Suzanne" in „De Wereld, waar men zich verveelt" van E. I'aim.eron. In ..Als de eene hand de andere wascht. . ." van B. Siiaw; („Widowers' llouses") vervulde zij een rol van meer beteekenis en meer overeenkomende met haar voor liefde voor ernstig dramatisch werk. Ook aan een „grande coquette" in het drama „Geuren!" van Mar celi-us Emaxts wist zij veel reliet' te geven.

JAN v DOMMELEN. MARTHA COERDES JULIUS BRONGERS