is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIJVENDE BEELDEN

Aan ei n autobiogralie w< »rüi hi t volgende ontleend:,!. A. Moi.rKoi' kwam in IKS'_'aan de Tooneelschooi,bleel er in iss ! alleen de vaklessen volgen, en y in}; in 1HSl naar het gezelschap A.\ \.\ I .ll'.k, Grand Théatre, Amstel straat, waar lui aanvankelijk meestal handlangers van Yki.I'.man, de zi»'genaamde tweede mart/iu'* speeldeSpoedig werd hij evenwel door den ouden van 1.ikr vrijgesteld van alle ligu ratie, na zi jne vertolking van den Patriarch' in i.kssin'i.'s ..Nathan de Wijzi In ISN'> naar het gezelschap van den Salon des I'urn té>, directie: Kvmhkrc, c'hak'i.ii-.k, c'ii. i>i: i. \ m \k

en Kkki knik i overgegaan, werd hij daar 't volgend jaar tevens administrateur der inmiddels gewijzigde directie (Kkki knikt en Mi i ikk-. . llii speelde daar de zgn.

valsche rollen, in stuk ken als,,E >oKinderroolster", ...Marie Jeanne". ..Cesar h'arnese" ..De Gebochelde", e.a., terwijl hij in verschillende blijspelen karakter rollen vertolkte, loen de zaak, voorname lijkdoorzijn bemoeiingen, in eene sociétaire vereeniging was veranderd, koos men hem tot medebestuurder, ofschoon zijn naam niet aan de directie werd verbonden. Leidde administratie! gedurende \ jaarde zaak, met toenemend financieel en artistiek suc-

Makif. Holtroi', dochter vanden Heer ). A.Holtrop en Mevr. I !. Holtrop van Gki.dkk) verliet de school in 1908en werd geëngageerd door de Koninklijke Vereeniging -Het Xederlandsch Tooneel'. Speelde

ces, en was dom-gelukkige keuze van artiesten en stuk ken de voorbereider tot de glansperiode, die de Salon des I ut ié lés spoedig daarop doorleefde. Speelde er tal van marqué en andere karakterrollen in stukken, die nog slechts leven in de herinnering van oudere ti toneelbezoekers. Roger de Schandvlek, Mr. Harness van New York enz- • lil den thans ver dwenen Salon des Varie/e's doorleelde lui, zoowel administratiel als artistiek hard werkend, zijn gelukkigste tooneeljaren. Sedert Mei ISN'I is lii| niet ziin vrouw aan de Kon. Vereeniging llel Sed. Tooneel verbon¬

den, waar hem aanvankelijk raisonneurs en karakterrollen werden opgedragen, in den lateren tijd ook belangrijke rollen in klassieke werken. Opgemerkt werden zijn

vertolkingen van C atesbv in Shakespeare's ..Richard III", Antoniiin . de koopman van \enetie ...Man'' cat" in ..Vrienden van Ons". ..tiraaf van Kent" in Sha kespetire's Koning I .ear, ■ Antoon I'osman" in .Her loc is", Michiel de kuyter" in De Deugniet". . An ton van I luist" in ,.l Itimo", • •Houwen Rijers" in ..Zonsopgang", het bekroonde tooneelspel van Mr. J. van ScilKVK'iiavkx, „Mr. Valerius 'in - I )eC'andidatuurvan Bommel" van |. Dl'. Koo.enz.

o.a. ..Suzanne Derblay" in ,,De Industrieel van l'ont Avesnes", ,1'rinsesde Lamballe" in Giacometti's MarieAntoinettc". I 'etra" in Ibsen's drama ..Iten Vijand van het Volk".